Učitelství fyziky

1. Učitelství fyziky

Garantující pracoviště: Katedra didaktiky fyziky
Oborový garant:  doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (KDF) 
Garant za pedagogiku a psychologii: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (KDF)

Charakteristika studijního oboru:
Studium připravuje učitele fyziky pro střední a základní školy. Navazuje na bakalářské studium, z něhož si student přinesl základní odborné znalosti potřebné pro výuku fyziky na základní a na střední škole. Studium vedle některých náročnějších partií fyziky zahrnuje zejména profesní přípravu (pedagogicko-psychologické předměty, základy školského managementu, didaktiku fyziky, praktika školních pokusů, pedagogická praxe). Široká nabídka volitelných předmětů a volba tématu diplomové práce umožňuje studentům rozšířit si vzdělání v oblastech, které je zajímají a ve kterých se chtějí profilovat. Studium je také zaměřeno na problematiku oborové didaktiky (i z praktického hlediska provádění fyzikálních experimentů), pedagogiky a psychologie. Fyzikální předměty jsou zaměřeny na moderní partie fyziky (jaderná fyzika, fyzikální obraz světa) na témata, která sehrála klíčovou roli v aplikačních oblastech (předmět Fyzika kondenzovaného stavu) a na oblast "mezních oborů" (astronomie a astrofyzika). Důležitou součástí výuky v Mgr. studiu jsou také pedagogické praxe.

Cíle studia a profil absolventa:
Cílem je vychovat kvalitní učitele fyziky velmi dobře připravené po odborné i profesní stránce, rozvinout jejich osobnost, aby uměli jak zaujmout žáky pro své předměty, tak je vést a vychovávat po lidské stránce. Z absolventů by měli vyrůst učitelé, kteří dokáží podněcovat své žáky k aktivní práci, budou s nimi schopni komunikovat i mimo svou odbornost, dokáží se tomuto umění v průběhu své kariéry učitele dále učit, a kteří se budou chtít sami dále rozvíjet a zvládnou měnící se roli učitele v dnešním i budoucím světě. Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem fyziky pro střední a základní školu. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti základů fyziky, aby dokázal pracovat i s talentovanými žáky. Umí tyto znalosti aplikovat na řešení problémů, využívat při provádění a vyhodnocování experimentů a v diskusích zahrnujících souvislosti s moderními technologiemi a běžným životem. Umí rozvíjet znalosti a dovednosti žáků týkající se fyziky na úrovni střední a základní školy. Dokáže aplikovat dostatečně široké spektrum metod a forem výuky, umí samostatně řídit práci žáků a reagovat na nejrůznější situace vzniklé ve výuce. Umí využívat informační a komunikační technologie. Prokazuje potřebné znalosti z pedagogicko-psychologických předmětů tvořících základ jeho profesní orientace a umí těchto znalostí aktivně využívat. Má praktické zkušenosti s výukou ve škole a základní znalosti o organizaci práce školy. V rámci diplomové práce získal hlubší vědomosti z některé části fyziky nebo z problematiky vzdělávání v tomto oboru (ev. z druhého aprobačního oboru). Díky tomu je schopen komunikovat se specialisty. Znalosti a dovednosti získané a rozvinuté během studia tvoří kvalitní východisko pro jeho další vzdělávání a celoživotní profesní růst; může je též případně uplatnit i v jiných povoláních, zejména v těch, kde uplatní exaktní myšlení v kombinaci s obecnějšími osobnostními kompetencemi.

Doporučený průběh studia

Student si k povinné výuce zapisuje ještě výběrovou výuku a doporučené volitelné předměty minimálně v takovém rozsahu, aby za celé studium získal alespoň počet kreditů nutných k připuštění ke státní závěrečné zkoušce. Povinná výuka je v následujících přehledech vyznačena tučným písmem.

1. rok studia

kód Předmět Kredity ZS LS
  Předměty společného základu        
NUFY104 Fyzika kondenzovaného stavu   4 3/0 Zk
NDFY045 Praktikum školních pokusů I   4 0/3 Z
NDFY043 Didaktika fyziky I   5 2/1 Z+Zk
NDFY031 Pedagogická praxe z fyziky I   1 1 den týdně Z  
NUFY018 Jaderná fyzika   3 2/0 Zk
NDFY046 Praktikum školních pokusů II   4 0/4 Z
NDFY032 Pedagogická praxe z fyziky II   1   2 týdny Z
  Kurz bezpečnosti práce I 1 0    

1 Kurz je organizován jednorázově zpravidla v letním semestru. Informace jsou vždy před začátkem semestru na http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ .

2. rok studia

kód Předmět Kredity ZS LS
  Předměty společného základu        
NUFY020 Astronomie a astrofyzika   3 2/0 Zk
NUFY023 Fyzikální obraz světa   3 2/0 Zk
NDFY044 Didaktika fyziky II   3 0/2 Z
NDFY033 Pedagogická praxe z fyziky III   1 2 týdny Z  

 

Další doporučené volitelné předměty

kód Předmět Kredity ZS LS
NUFY056 Fyzika kondenzovaného stavu   3 0/2 Z
NUFY127 Vybraná témata z atmosférické fyziky vhodná pro aplikace ve výkladu středoškolské fyziky   3 2/0 Zk
NUFY130 Nízké teploty   3 0/2 Z 0/2 Z
NUFY131 Seminář z fyziky mikrosvěta pro učitele   3 0/2 Z 0/2 Z
NDFY042 Vývoj fyzikálních experimentů   3 0/2 Z
NDFY070 Vývoj fyzikálních experimentů II   3 0/2 Z
NDFY056 Heuristické metody ve výuce fyziky III   3 0/2 Z
NDFY079 Praxe v mimoškolním fyzikálním vzdělávání I   2 0/1 Z 0/1 Z
NDFY080 Praxe v mimoškolním fyzikálním vzdělávání II   2 0/1 Z 0/1 Z
NJSF110 Seminář fyzikální olympiády I   3 0/2 Z
NDFY047 Praktikum školních pokusů III   4 0/3 Z
NPED023 Školský management   3 0/2 Z
NDFY029 Problémy fyzikálního vzdělávání   3 0/2 Z 0/2 Z
NUFY084 Praktický úvod do elektroniky II   3 0/2 Z
NDFY048 Praktikum školních pokusů IV   4 0/3 Z
NDFY049 Praktikum školních pokusů V   4 0/3 Z
NUFY045 Jaderná fyzika   3 0/2 Z
NPED044 Psychologická a pedagogická reflexe pedagogické praxe   1 0/1 Z
NTMF111 Obecná teorie relativity   4 3/0 Zk
NDFY057 Heuristické metody ve výuce fyziky IV   3 0/2 Z
NJSF110 Seminář fyzikální olympiády I   3 0/2 Z
NJSF111 Seminář fyzikální olympiády II   3 0/2 Z
NPED022 Rétorika a komunikace s lidmi I   2 0/2 Z
NPED042 Rétorika a komunikace s lidmi II   2 0/2 Z
NUFY124 Kvantitativní fyzikální úlohy   1 0/1 Z
NDFY068 Fyzika v kulturních dějinách lidstva I   3 2/0 Zk
NDFY069 Fyzika v kulturních dějinách lidstva II   3 2/0 Zk

Některé volitelné předměty nemusí být v tomto akademickém roce vyučovány.

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce z fyziky a didaktiky fyziky

Odborná témata

Student musí prokázat dostatečný fyzikální nadhled nad partiemi fyziky, které bude ve své praxi vyučovat. Musí proto prokázat znalost klíčových experimentů a základních fyzikálních teorií a jejich vzájemných souvislostí. Musí umět vysvětlit a ilustrovat podstatu a význam základních fyzikálních veličin, zákonů a jejich důsledků, experimentálních metod a praktických aplikací. K tomu patří pochopení pojmů a zákonů prolínajících celou fyzikou (energie, hybnost, zákony zachování, rovnice kontinuity, potenciály, pohybové rovnice, oscilace, vlny, postuláty základních teorií), vztahů jednotlivých partií a mezí jejich platnosti a znalost jednotek veličin a hodnot základních fyzikálních konstant.

1. Klasická mechanika a teorie relativity
Základní principy nerelativistické mechaniky. Kinematický popis a pohybové rovnice soustavy částic, tuhého tělesa a kontinua. Zákony zachování. Inerciální a neinerciální soustavy souřadnic. Pohyb částic v homogenním a centrálním silovém poli. Kmity. Vlny v pružném prostředí a tekutinách. Meze klasické mechaniky. Základní postuláty speciální teorie relativity, význam a důsledky Lorentzovy transformace. Relativistická dynamika. Pokusy ověřující důsledky STR. Vztah klasické mechaniky a STR. Prostor, čas a kauzalita; čtyřrozměrný prostoročas. Základní ideje obecné teorie relativity.

2. Elektrodynamika
Základní elektrické a magnetické jevy a jejich kvantitativní formulace. Náboje a látky v elektrických a magnetických polích. Elektromagnetické pole jako samostatný objekt. Maxwellovy rovnice. Energie a hybnost elektromagnetického pole. Rovinné elektromagnetické vlny. Polarizace. Ohyb, interference a lom rovinných elektromagnetických vln. Generování elektromagnetických vln; retardace, koherence vlnění. Meze klasické elektrodynamiky.

3. Termodynamika a statistická fyzika
Principy termodynamického a statistického popisu fyzikálních systémů a dějů, příklady jejich aplikací.

4. Fyzika mikrosvěta
Experimentální východiska kvantové fyziky, základní myšlenky kvantové mechaniky, jejich důsledky a uplatnění v technické praxi. Svět atomů a molekul. Atomové jádro (složení, charakteristiky). Vazebná energie jádra, vazebné síly. Modely jader. Radioaktivita. Jaderné reakce (s využitím v energetice). Elementární částice, jejich vlastnosti a interakce. Experimenty jaderné a částicové fyziky.

5. Fyzika kondenzovaného stavu
Struktura kondenzovaných látek (krystalické a amorfní látky, symetrie, Millerovy indexy, reciproká mříž). Vazby v kondenzovaných látkách (iontová vazba, kovalentní vazba, kovová vazba, Van der Waalsova vazba, vodíkový můstek). Difrakce rentgenového záření na krystalech. Poruchy krystalových struktur (bodové poruchy, dislokace, napěťové pole dislokace, dvojčatění, vrstevné chyby, hranice zrn a subzrn). Deformace krystalických látek (elastická deformace, Hookův zákon, elastické konstanty, plastická deformace, mechanizmy plastické deformace). Kmity mříže a tepelné vlastnosti materiálů (základní myšlenky, fonony, Einsteinova a Debyeova teorie tepelné kapacity mřížky). Elektrony v krystalických látkách (valenční elektrony v PL, Fermiho plyn volných elektronů, vliv vnějších polí, elektron v periodickém poli, pásová teorie PL). Polovodiče (vlastní a příměsové polovodiče, p-n přechod, dioda, tranzistor). Základy supravodivosti (Meissnerův jev, izotopický jev, supravodiče I. a II. druhu, perzistentní proud, Cooperovy páry).

6. Fyzika hvězd a vesmíru
Základy moderních astronomických a astrofyzikálních představ o hvězdách a vesmíru.

Didaktická témata

Student musí mikrovýstupem prokázat schopnost samostatně vyložit zadané téma z níže uvedených okruhů učiva zahrnující demonstrační pokus. Musí umět vysvětlit souvislost pokročilejších partií s příslušnými částmi látky probíranými na střední i základní škole a bez nepřípustného zkreslení objasnit danou problematiku na úrovni přístupné žákům střední, popřípadě základní školy. Musí prokázat znalost cílů a obsahu fyzikálního vzdělávání na střední a základní škole a schopnost navrhovat alternativní způsoby projekce fyzikálních poznatků do učiva příslušných typů škol. Předmětem diskuse může být i struktura učiva fyziky na SŠ a ZŠ, zavádění fyzikálních veličin, zákonů a teorií do učiva, metody a prostředky ve výuce fyziky, metodika řešení fyzikálních úloh a  didaktické funkce pokusů, diagnostické metody.

Student také musí při mikrovýstupu prokázat znalost obsluhy a fyzikálního principu činnosti přístrojů užívaných ve výuce fyziky na školách.

Témata výstupů

1. Zákon zachování hybnosti dvou těles 

2. Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb 

3. Archimédův zákon pro kapaliny a plyny 

4. Hydrostatická tlaková síla a hydrostatický tlak 

5. Mechanické vlnění 

6. Mechanické kmitání 

7. Odraz a lom světla 

8. Jednoduché optické přístroje (lupa, mikroskop, dalekohled) 

9. Teplotní roztažnost (délková i objemová) 

10. Přenos tepla (vedením, prouděním, zářením) 

11. Kapacita deskového kondenzátoru 

12. Elektrostatická indukce 

13. Ohmův zákon pro část obvodu a pro uzavřený obvod 

14. Magnetické pole vodiče a cívky s proudem 

15. Elektromagnetická indukce 

16. Transformátor 

17. Polovodičová dioda a její použití 

18. Bipolární tranzistor a jeho užití jako spínače, nebo zesilovače 

19. Obvod střídavého proudu s R, L, C 

20. Elektromagnetické vlnění