Informace o průběžné kontrole studia a zápisu do dalšího úseku studia v bakalářských a magisterských studijních programech

Průběžnou kontrolu studia i zápis do dalšího úseku studia provádí studenti sami prostřednictvím SIS.

 

1) Termín průběžné kontroly studia a zápisu do dalšího úseku studia

Termíny jsou každoročně určeny podrobným harmonogramem příslušného akademického roku (najdete na Úřední desce).

 

2) Informace k provedení kontroly a zápisu

Před uskutečněním průběžné kontroly studia doporučujeme nejprve zkontrolovat si, že vám příslušní učitelé zapsali do SIS všechny výsledky vámi absolvovaných zkoušek a zápočtů; v případě zjištění nesrovnalostí postupujte podle čl. 13. odst. 3 Pravidel pro organizaci studia na MFF a podle Vnitřního předpisu, kterým se mění Pravidla pro organizaci studia na MFF UK (od 1. září 2020).

Průběžnou kontrolu studia a zápis do dalšího úseku studia provedete takto:

  • Přihlaste se do SIS.
  • Klikněte na „Výsledky zkoušek – prohlížení“ a dále na „Kontroly“ v zeleném řádku menu.
  • Vpravo vedle textu „Provést kontrolu pro postoupení do dalšího úseku studia“ klikněte na tlačítko „Proveď“. Provedení kontroly obvykle trvá několik sekund (nejvýše minut). Aktualizovat seznam výsledků kontrol lze kliknutím na odkaz „Kontroly“ v zeleném řádku menu.
  • V případě kladného výsledku kontroly („Celkový výsledek kontrol: splnil“) máte právo na zápis do dalšího úseku studia. Zápis provedete kliknutím vedle textu „Zapsat do dalšího úseku studia“ na tlačítko „Proveď“. Po úspěšném provedení tohoto kroku jste zapsáni do dalšího úseku studia.
 

3) Doplňující poznámky

Doporučujeme kontrolu provést nejpozději 10 dnů před konečným termínem (viz bod 1), abyste ve zbývajících dnech mohli včas vyřešit případné problémy na studijním oddělení, tzn. doporučujeme nenechávat kontrolu až na poslední den termínu!!

Pokud dojde k zápornému výsledku kontroly studia („Celkový výsledek kontrol: nesplnil“ – SIS v tomto případě uvede i informaci, proč je výsledek záporný), a vy jste přesvědčeni, že má být kladný, obratem kontaktujte příslušnou studijní referentku (nejlépe osobně, případně e-mailem), abyste případné nejasnosti vyřešili.

Pokud se vám do termínu stanoveného harmonogramem příslušného akademického roku nepodaří absolvovat průběžnou kontrolu studia s kladným výsledkem, nebudete moci podle čl. 5, odst. 11 a 12 Studijního a zkušebního řádu UK pokračovat ve studiu na MFF UK v dalším úseku studia. V takovém případě doporučujeme, abyste co nejdříve předali na Studijní oddělení Prohlášení o zanechání studia.

Pokud průběžná kontrola studia i zápis do dalšího úseku studia proběhly úspěšně, ale nemůžete či nechcete ve studiu pokračovat (např. z důvodu přerušení studia, zdravotních či rodinných důvodů apod.), obratem kontaktujte příslušnou studijní referentku a domluvte se s ní na dalším postupu.

 

4) Další pokyny po provedení kontroly studia a zápisu do dalšího úseku studia

Pokud se zapíšete přes SIS do dalšího úseku studia, zkontrolujte si a případně si zaktualizujte v SISu své osobní údaje, číslo účtu a pod.

Podle Směrnice děkana č. 12/2019 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, bod 5.1.3. Školení studentů prezenčního studia, platí …"Školení studentů prezenčního studia z PO je upraveno písemným záznamem při zápisu do I. ročníku a opakovaně do dalších ročníků. Písemný záznam a školící texty o požární ochraně a bezpečnosti práce pro studenty je přílohou směrnice děkana č. 12/2019. Záznam se ukládá do osobního spisu studenta/studentky na studijním oddělení. Platnost písemného záznamu je jeden školní rok"...

Proto jste povinni, abyste se seznámili se zněním „Písemného záznamu a školících textů o PO a bezpečnosti práce“ a podepsali ho a to nejpozději do 30. 11. příslušného akademického roku (k dispozici v listinné podobě na Studijním oddělení a v elektronické podobě na mff.cuni.cz/studium/formulare). Doporučujeme učinit tak při návštěvě studijního oddělení. Ve výjimečných případech po dohodě se studijní referentkou, je možné zaslat podepsaný formulář elektronicky oscanovaný či ofocený jako přílohu příslušné referentce.

Na Studijním oddělení Vám budou po podpisu „Písemného záznamu a školících textů o PO a bezpečnosti práce“ rovněž vystavena potvrzení o vašem studiu. Pokud se budete zapisovat po ukončení přerušení studia, potvrdíte svým podpisem aktualizované osobní údaje v SISu, tzv. Evidenční/Zápisový list. Tento Evidenční/Zápisový list si můžete vytisknout ze SISu, příp. vám jej předá příslušná referentka studijního oddělení.

 

5) Zápis předmětů do dalšího úseku studia

Po průběžné kontrole studia a zápisu do dalšího úseku studia si nezapomeňte dokončit včas zápis předmětů do dalšího úseku studia v termínu stanoveném harmonogramem příslušného akademického roku.