Statut nakladatelství MatfyzPress

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Preambule

Statut nakladatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze „MatfyzPress“ konkrétně definuje v rámci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen fakulta) pravomoci a zodpovědnosti, vymezuje hlavní oblasti činnosti nakladatelství a hlavní prvky edičních politik v návaznosti na platný Statut fakultyEdiční řád fakulty.

 

§ 1

Postavení nakladatelství

(1) Nakladatelství je provozováno jako soustavná doplňková činnost fakulty v souladu s Živnostenským oprávněním UK č. 7 ze dne 6. 4. 1992 (živnost volná), § 20 odst. 2 z. č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními a interními předpisy fakulty.

(2) Nakladatelství provozuje nakladatelskou a vydavatelskou činnost na základě potvrzení Ministerstva kultury České republiky ze dne 16. 11. 1993, č. j. 1154/93.

(3) Nakladatelství vede odděleně v soustavě podvojného účetnictví veškeré náklady a výnosy spojené s touto doplňkovou činností v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

 

§ 2

Poslání nakladatelství

(1) Hlavním posláním nakladatelství je produkce jednotlivých publikací a edičních řad z oblasti matematiky, fyziky, informatiky a příbuzných oborů pro účely výuky na vysokoškolské i středoškolské úrovni v tiskové a digitální podobě (vč. e-knih). V rámci produkce usiluje nakladatelství aktivně o zveřejňování a popularizaci odborných výsledků ve zmíněných oborech. Svojí činností nakladatelství dále významně přispívá k propagaci fakulty a popularizaci přírodních a technických věd, včetně edic trojrozměrných výukových a propagačních předmětů.

(2) Nakladatelství provozuje zejména:

 1. odbornou ediční činnost,
 2. popularizačně-propagační ediční činnost,
 3. samostatnou nakladatelskou ekonomicko-ediční činnost a ediční činnost pro vnitřní potřebu fakulty,
 4. prodej a distribuci, a to včetně elektronického šíření.

(3) Odborná ediční činnost zahrnuje vydávání knižních, příp. časopiseckých titulů zejména z oboru matematiky, fyziky, informatiky a příbuzných oborů. Odborná edice zahrnuje:

 1. vysokoškolské učebnice a učební texty související primárně s výukou na fakultě,
 2. odborné příležitostné a odborné účelové publikace se sekundárním propagačním efektem,
 3. výukovou literaturu pro potřeby škol všech stupňů,
 4. vědecké publikace a sborníky s vědeckým obsahem, příp. periodické publikace a odborné časopisy.

(4) Popularizačně-propagační ediční činnost zahrnuje vydávání titulů či předmětů převážně propagujících a popularizujících matematiku, informatiku, fyziku a příbuzné obory. Popularizačně-propagační edice zahrnuje:

 1. populárně-naučnou literaturu,
 2. publikace a příležitostné tisky propagující vědeckou práci mezi širší veřejností,
 3. dvojrozměrné učební pomůcky a dvojrozměrné propagační předměty,
 4. trojrozměrné učební pomůcky a trojrozměrné propagační předměty,
 5. elektronické on-line a off-line interaktivní publikace (např. mobilní aplikace a DVD s propagačním či výukovým přesahem, multimediální knihy),
 6. účelové, reprezentační a příležitostné publikace a tisky,
 7. publikace a tisky související s doplňkovou činností,
 8. literaturu a informační materiály o chodu a činnosti fakulty.

(5) Samostatná nakladatelská ekonomicko-ediční činnost a ediční činnost pro vnitřní potřebu fakulty zahrnuje vydávání titulů za účelem zajištění ekonomického zisku nakladatelství. Pokud mají publikace a tisky v rámci této činnosti přidělené ISBN, pak musí být opatřeny copyrightem, tiráží a informací, že neprošly recenzním či lektorským řízením nakladatelství MatfyzPress, příp. že prošly externím recenzním či externím lektorským řízením. Kromě uvedeného musejí publikace s ISBN nést informaci o účelu vydání (např. pro potřeby daného pracoviště, konference, katedry, kabinetu atp.). Dále musí být uvedena informace ve znění: Nakladatelství MatfyzPress neodpovídá za kvalitu a obsah textu.

(6) Prodej a distribuce vydaných titulů mohou být kromě tradičního prodeje uskutečňovány také formou elektronického obchodu (e-shopu), který může fakulta zřídit a provozovat jako součást nakladatelství.

(7) Další prodej a distribuce probíhají na základě smluv uzavřených s jinými oprávněnými distributory. Žádný z distributorů nesmí svojí další činností poškozovat dobré jméno Univerzity Karlovy v Praze a fakulty.

 

§ 3

Organizační a personální struktura nakladatelství

(1) Nakladatelství řídí a metodicky vede vedoucí nakladatelství.

(2) Minimální personální obsazení nutné k fungování nakladatelství představuje vedoucí nakladatelství. Počet zaměstnanců nakladatelství může být rozšiřován po vyhodnocení jeho hospodářských výsledků.

(3) Produkci odborného obsahu řídí Redakční rada odborné edice, která je součástí Ediční komise. Redakční rada odborné edice má alespoň osm členů, z jejichž řad je děkanem fakulty jmenován předseda rady. Při rozhodování Redakční rady je v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas předsedy.

(4) Produkci popularizačního a propagačního obsahu řídí Redakční rada popularizačně-propagační edice, která je součástí Ediční komise. Redakční rada propagační edice má alespoň tři členy, přičemž počet jejích členů je vždy lichý. Z řad členů rady je děkanem fakulty jmenován předseda rady. Při rozhodování Redakční rady je v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas předsedy. Předseda propagační komise fakulty je zároveň členem Redakční rady popularizačně-propagační edice.

(5) Vedoucí nakladatelství může vytvářet v rámci struktury další dílčí jednotky či jednorázové pracovní skupiny. V případě, že nevznikají další náklady, schvaluje tyto strukturální úpravy tajemník fakulty po vyjádření proděkana pro PRopagaci. V ostatních případech je nutný souhlas děkana fakulty.

 

§ 4

Řízení nakladatelství a struktura odpovědností

(1) Vedoucí nakladatelství je za svou činnost (otázky správy, provozu a ekonomiky) odpovědný tajemníkovi fakulty (pokud opatření děkana nestanoví jinak). Vedoucí nakladatelství je v otázkách obchodních, edičních strategií, rozvoje služeb a marketingu odpovědný proděkanovi pro PRopagaci (pokud opatření děkana nestanoví jinak).

(2) Vedoucí nakladatelství zejména:

 1. řídí hospodaření nakladatelství a je správcem svěřeného rozpočtu,
 2. administrativně zajišťuje chod nakladatelství,
 3. zastupuje nakladatelství při jednáních s právnickými i fyzickými osobami, není však oprávněn jménem fakulty uzavírat smlouvy,
 4. aktivně se účastní zasedání Ediční komise a Redakčních rad, podílí se na přípravě edičních plánů,
 5. přijímá a samostatně (s ohledem na ekonomickou návratnost) posuzuje návrhy a rozhoduje o vydání titulů a tisků, které nepodléhají schvalování redakční radou odborné či popularizačně-propagační edice (zejm. v rámci samostatné nakladatelské ekonomicko-ediční činnosti a  ediční činnosti pro vnitřní potřebu fakulty),
 6. poskytuje informace o stavu fyzických zásob nakladatelství členům Ediční komise,
 7. zajišťuje realizace schválených titulů včetně právních podkladů a  s ohledem na ekonomickou návratnost na návrh dané redakční rady stanovuje výši nákladu publikací,
 8. informuje autory a členy dané redakční rady o vydání nových titulů v  rámci dané edice,
 9. aktivně se podílí na zajištění chodu tradiční formy prodeje titulů a chodu e-shopu včetně jeho propagace, pokud tento existuje,
 10. garantuje moderní a dostatečně reprezentativní pojetí produktů nakladatelství,
 11. aktivně sleduje nové trendy v elektronickém publikování a navrhuje vedení fakulty další možnosti rozvoje v této oblasti,
 12. má právo stanovovat různé slevové příležitosti nebo mimořádné nabídky vybraných titulů či předmětů za sníženou cenu nebo symbolickou akční cenu na omezenou dobu.

(3) Redakční rada odborné edice:

 1. přijímá návrhy na vydání a schvaluje nové tituly edičního plánu odborné edice,
 2. garantuje dostatečnou úroveň publikací či dílčích řad zejména zajištěním kvalitního recenzního řízení,
 3. přispívá svými rozhodnutími k vyrovnanosti rozpočtu u všech počinů odborného edičního plánu,
 4. má právo kontrolovat právní a ekonomické podklady a výstupy odborné edice,
 5. podporuje propagaci jednotlivých titulů odborné edice, garantuje moderní a dostatečně reprezentativní pojetí produktů edice,
 6. spolupracuje na distribuci titulů v rámci e-shopu.

(4) Redakční rada popularizačně-propagační edice:

 1. přijímá návrhy titulů a schvaluje tituly edičního plánu popularizačně-propagační edice,
 2. garantuje dostatečnou úroveň titulů zejména zajištěním kvalitního lektorského řízení,
 3. garantuje jednotný vizuální styl produktů nakladatelství, moderní a  dostatečně reprezentativní pojetí těchto produktů,
 4. přispívá svými rozhodnutími k ziskovosti rozpočtu u všech počinů svého edičního plánu,
 5. má právo kontrolovat právní a ekonomické podklady a výstupy popularizačně-propagační edice,
 6. aktivně podporuje propagaci jednotlivých titulů, hledá nové obchodní modely prodeje všech produktů nakladatelství a nové cesty distribuce,
 7. spolupracuje na distribuci titulů v rámci e-shopu.
 

§ 5

Elektronické publikace

(1) Nakladatelství přispívá ke koncepci celofakultní politiky v oblasti elektronických publikací. Posuzuje a sleduje konkurenční prostředí v oblasti elektronických publikací.

(2) Tituly vydávané pod licencí Creative Commons mohou být po dohodě s autory využívány k propagaci fakulty. Podle typu licence Creative Commons mohou být takto vydané tituly dodatečně upravovány (například vloženou reklamou na studium na fakultě, častějším výskytem loga fakulty, vloženými odkazy na fakultní stránky, spojování titulů do větších celků, sdílení ve změněné či nezměněné podobě atp.).

(3) Nakladatelství může rozšiřovat tituly pod licencí Creative Commons také na portálech sloužících k tomuto šíření.

 

§ 6

Závěrečná ustanovení

(1) Statut ruší a nahrazuje předcházející Statut nakladatelství MatfyzPress Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze vydaný 1. července 2015.

(2) Statut nabývá účinnosti dnem vydání.

 

Navrhovatel: RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci

Statut byl schválen dne 4. května 2016
Vydán dne 17. května 2016

 

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK