Pravidla počítačové sítě UK a MFF (neoficiální shrnutí)

Shrnutí pravidel v jedné větě: Připojujete se do akademické počítačové sítě – chovejte se v ní slušně.

Uživatel je povinen:

 1. seznámit se s pravidly sítě, do které se připojuje; respektovat tato pravidla a pokyny příslušného správce;
 2. poskytnout součinnosti při vytváření uživatelského účtu i při jeho případných úpravách; prokázat svou totožnost na výzvu správce; chránit svůj uživatelský účet před zneužitím;
 3. své zařízení (stolní počítač, notebook, mobilní telefon apod.) připojovat do sítě jen na vyhrazených místech a jen prostředky k tomu určenými (v některých případech je třeba zařízení před připojením registrovat u správce); za své zařízení uživatel plně odpovídá;
 4. nahlásit každé narušení bezpečnosti svého účtu nebo nějakého prvku sítě nebo počítačového systému UK, které zjistí, a to buď správci (dané sítě nebo systému), nebo univerzitnímu bezpečnostnímu týmu (abuse@cuni.cz).
 5. Zaměstnanci jsou povinni pro pracovní záležitosti (včetně komunikace se studenty) používat výhradně pracovní e-mailové účty pod doménou "cuni.cz".

Uživatel při práci v síti nesmí:

 1. používat síť v rozporu s posláním UK (zakázána je reklama, politická a náboženská agitace a vše co poškozuje dobré jméno UK);
 2. porušovat zákony (např. autorský zákon);
 3. škodit (zatěžovat neúměrně síť nebo servery, omezovat nebo obtěžovat jiné uživatele, poškozovat technické vybavení);
 4. hackovat (pokoušet se získat cizí práva, pracovat pod cizí identitou, měnit neoprávněně programy nebo nastavení, vytvářet škodlivé programy);
 5. připojovat k síti jiné osoby nebo nepovolené síťové prvky (např. switche nebo celé jiné sítě).

Uživatel bere na vědomí, že:

 1. správce negarantuje 100% funkčnost a nenese právní odpovědnost za výpadky ani případnou ztrátu dat – ochrana (např. zálohování) je tedy plně v odpovědnosti uživatelů;
  • V Karlíně nicméně standardně všechny serverové (síťové) disky až na opodstatněné výjimky (např. pracovní adresář pro výpočetní cluster) zálohujeme.
 2. provoz sítě je v nutné míře monitorován za účelem řádného fungování sítě a předcházení bezpečnostním incidentům.

Podrobnosti: