Matematická analýza - požadavky k ústní části SZZ

Pro studenty, kteří začali studovat v roce 2022 nebo později

Znalosti uvedené v požadavcích jsou přednášeny v povinných předmětech studijního programu Matematická analýza nebo jsou součástí vstupních požadavků pro tento program. Znalosti, které jsou součástí vstupních požadavků, se učí v povinných a povinně volitelných předmětech bakalářského oboru Obecná matematika, zaměření matematická analýza. Podrobnější specifikace je uvedena u každého předmětu zvlášť.

(bd) = bez důkazu

1. Reálná a komplexní analýza

Předměty pokrývající požadovanou látku

NMMA205 Teorie míry a integrálu 1 (vstupní požadavky)
NMMA343 Teorie míry a integrálu 2 (vstupní požadavky)
NMMA403 Reálné funkce 1
NMMA410 Komplexní analýza

Vysvětlení požadavků:

Teorie míry: znaménkové míry, Hahnův rozklad, Luzinova věta, Jegorovova věta, Radon-Nikodýmova věta, Lebesgueův rozklad míry, Radonovy míry, součin měr (Fubiniova věta), věta o substituci (bd).

Derivování měr: derivace měr, Vitaliova pokrývací věta, absolutně spojité funkce a funkce s konečnou variací, lebesgueovské body, Rademacherova věta.

Hausdorffova míra a dimenze: vnější míra, míra a dimenze, souvislost s Lebesgueovou mírou, area formule (bd).

Meromorfní funkce: definice meromorfní funkce, meromorfní funkce na rozšířené komplexní rovině, meromorfní funkce na komplexní rovině (funkce Gamma a Riemannova zeta funkce), princip argumentu, Rouchéova věta, Mittag-Lefflerova věta, Rungeho věta

Konformní zobrazení: zachovávání úhlů, konformní zobrazení, inverze holomorfních funkcí, Schwarzovo lemma, Riemannova věta

Harmonické funkce dvou proměnných: Vztah harmonických a holomorfních funkcí, Poissonův integrál, vlastnost průměru, Schwarzův princip zrcadlení.

Nulové body holomorfních funkcí: Nekonečné součiny, Weierstrassova věta o faktorizaci.

2. Funkcionální analýza

Předměty pokrývající požadovanou látku

NMMA331 Úvod do funkcionální analýzy (vstupní požadavky)
NMMA401 Funkcionální analýza 1
NMMA402 Funkcionální analýza 2

Vysvětlení požadavků:

Lokálně konvexní prostory: definice, Minkowského funkcionál, generování pomocí pseudonorem, omezené množiny, spojitá lineární zobrazení, podmínky metrizovatelnosti a normovatelnosti, oddělovací věty.

Slabé topologie: definice topologie generované prostorem forem a dualita, slabé topologie, Mazurova věta, poláry, věta o bipoláře, Banachova-Alaogluova věta, Goldstinova věta, slabá kompaktnost a reflexivita, Eberlein-Šmulyanova věta (bd).

Spektrální teorie v Banachových algebrách: Základní vlastnosti spektra a spektrálního poloměru, Gelfandova-Mazurova věta, holomorfní kalkulus, vlastnosti Gelfandovy transformace, Gelfandova-Naimarkova věta.

Spektrum omezených a neomezených operátorů: Kompaktní operátory, základní definice neomezených operátorů (symetrický operátor, samoadjungovaný operátor, uzávěr operátoru, uzavřený operátor), definice a vlastnosti adjungovaného operátoru (i pro neomezený operátor), vlastnosti spektra neomezených operátorů.

Integrální transformace: Definice Fourierovy transformace na L1 a její základní vlastnosti, věta o inverzi, Fourierova transformace konvoluce a derivace, Plancherelova věta.

Teorie distribucí: Prostor testovacích funkcí a konvergence v něm, definice distribuce, základní příklady, charakterizace distribuce, řád distribuce, operace s distribucemi (derivování, násobení funkcí), Schwarzův prostor a temperované distribuce, Fourierova transformace funkcí ze Schwarzova prostoru a temperovaných distribucí, její základní vlastnosti.

3. Obyčejné diferenciální rovnice

Předměty pokrývající požadovanou látku

NMMA336 Obyčejné diferenciální rovnice (vstupní požadavky)
NMMA407 Obyčejné diferenciální rovnice 2

Vysvětlení požadavků:

Základní vlastnosti řešení: existence a jednoznačnost, spojitá závislost na počáteční podmínce, věta o opuštění kompaktu, diferencovatelná závislost na počátečních podmínkách (bd), odvození rovnice ve variacích; Carathéodoryho podmínky, existence a jednoznačnost absolutně spojitého řešení

Soustavy lineárních rovnic: fundamentální systém, Liouvilleova formule, variace konstant, maticová exponenciála a její vlastnosti

Stabilita: věta o linearizované nestabilitě (bd) a stabilitě, Hartman-Grobmanova věta (bd), ljapunovské funkce, orbitální derivace, postačující podmínky pro stabilitu a asymptotickou stabilitu

Dynamické systémy: orbit, omega-limitní množina a jejich základní vlastnosti, topologická ekvivalence, La Salleho princip invariance, Poincaré-Bendixsonova věta (bd)

Bifurkace: definice, nutná podmínka pro bifurkaci, základní typy bifurkací v R, Hopfova bifurkace v R2 (bd).

4. Parciální diferenciální rovnice

Předměty pokrývající požadovanou látku

NMMA339 Úvod do parciálních diferenciálních rovnic (vstupní požadavky)
NMMA405 Parciální diferenciální rovnice 1
NMMA406 Parciální diferenciální rovnice 2

Vysvětlení požadavků:

Lineární a kvazilineární rovnice 1. řádu: existence a jednoznačnost řešení pomocí metody charakteristik.

Lineární a nelineární eliptické rovnice: prostory funkcí pro klasické a slabé řešení, klasické řešení Laplaceovy rovnice, existence slabého řešení (pomocí Laxovy-Milgramovy věty, použití vět o Fredholmově alternativě, pomocí Galerkinovy aproximace a metody monotonních operátorů), regularita slabého řešení (pomocí diferenčních podílů), principy maxima a jednoznačnost řešení.

Lineární a nelineární parabolické rovnice: prostory funkcí pro klasické a slabé řešení, klasické řešení Cauchyovy úlohy pro rovnici vedení tepla, existence slabého řešení (pomocí Galerkinovy aproximace a metody monotonních operátorů, pomocí teorie semigrup), principy maxima a jednoznačnost řešení.

Lineární hyperbolické rovnice: prostory funkcí pro klasické a slabé řešení, klasické řešení Cauchyovy úlohy pro vlnovou rovnici v dimenzích 1, 2, 3, existence slabého řešení pro hyperbolickou rovnici (pomocí Galerkinovy aproximace, pomocí teorie semigrup), konečná rychlost šíření vlny a jednoznačnost řešení pro vlnovou rovnici.

Pomocný aparát: Sobolevovy prostory a jejich vlastnosti (definice, základní vlastnosti, věty o vnoření a stopách).