Korozní testy

Rychlost koroze je obvykle měřena na základě váhových úbytků s rostoucím časem expozice koroznímu médiu a/anebo elektrochemickými metodami. Elektrochemické metody také poskytují dodateční informaci o procesech působících v průběhu koroze na povrchu vzorky. Nejrozšířenější elektrochemická metoda je potenciodynamický test, při kterém je vzorek polarizován proti referenční elektrodě v okolí korozního potenciálu. Pomocí téhle metody je možné přesně určit korozní potenciál a korozní proudovou hustotu, z které se dá spočíst rychlost koroze. Další velmi rozšířená elektrochemická metoda je elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS). Při ní je vzorek cyklicky polarizován v blízkém okolí korozního potenciálu s malou amplitudou. Frekvence je obvykle měněná z rádu 100 kHz do rádu 0,1 kHz. Tato metoda je také schopna analyzovat elektrochemické procesy probíhající na povrchu vzorku, nicméně na rozdíl od potenciodynamického testu je nedestruktivní.

Naše laboratoř je vybavená potenciostatem Autolab PGSTAT128N, doplněným modulem FRA32 umožňujícím měření EIS.

 

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Peter Minárik, Ph.D.