Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2007/2008

Na základě § 58 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a po projednání v akademickém senátu MFF stanovuji pro akademický rok 2007/2008 tuto výši poplatků spojených se studiem:

  1. poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) – za každých dalších započatých šest měsíčů studia
Studijní program Částka 2007
Fyzika 3.500,- Kč měsíčně
Informatika 2.200,- Kč měsíčně
Matematika 2.900,- Kč měsíčně
Učitelství 1.700,- Kč měsíčně
  1. poplatek za další studijní program (§ 58 odst. 4 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) – za každý další započatý jeden rok studia 2.400,- Kč/rok
  2. poplatek za studijní program v cizím jazyce na ak. r. 2007/2008 (§ 58 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) 2.500,- USD/rok
  3. poplatek za přijímací řízení pro ak. r. 2008/2009 (§ 58 odst. 1 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) 500,- Kč

Studenti, kterých se tyto poplatky týkají, zaplatí příslušnou částku poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 21210277/0100, název a sídlo banky: KB Praha – východ, adresa majitele účtu: UK v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Ovocný trh 5, 116 36 Praha l.

Specifický symbol
rodné číslo bez lomítka
Variabilní symbol
bod 1. a 2. poplatky za delší a další studium: 555
bod 3. poplatky za studijní program v cizím jazyce: 5
poplatky za přijímací řízení: 1

Poštovní poukázky je též možno obdržet u příslušné referentky na Studijním oddělení MFF.

 

Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., v.r.
děkan MFF UK

V Praze dne 5. 3. 2007