Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2003/2004

Na základě § 58 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách, čl. 33.2 Statutu Univerzity Karlovy a na základě změny přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy a po projednání v akademickém senátu MFF stanovuji pro akademický rok 2003/2004 tuto výši poplatků spojených se studiem:

  1. za studium delší než je standardní doba bakalářského nebo magisterského resp. navazujícího magisterského studijního programu zvětšená o jeden rok
 
Studijní program Částka
Fyzika 4.000,- Kč měsíčně
Informatika 2.500,- Kč měsíčně
Matematika 3.000,- Kč měsíčně
Učitelství 1.500,- Kč měsíčně
 
  1. za studium v dalším bakalářském či magisterském resp. navazujícím magisterském studijním programu Kč 1.200,- za každý rok
  2. za studium bakalářského nebo navazujícícho magisterského studijního programuuskutečňovaného pro cizince v cizím jazyce USD 8.000,- za každý rok
  3. za studium doktorského studijního programu uskutečňovaného pro cizincev cizím jazyce USD 5.000,- za každý rok

Studenti, kterých se tyto poplatky týkají, zaplatí příslušnou částku poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 38330021/0100, variabilní symbol 555, specifický symbol rodné číslo bez lomítka. (Název a sídlo banky: KB Praha - východ, adresa majitele účtu: UK v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Ovocný trh 5, 116 36 Praha l.)

Poštovní poukázky je též možno obdržet u příslušné referentky na Studijním oddělení MFF.

Poplatek za přijímací řízení v akademickém roce 2003/2004 stanovuji na Kč 500,-.

 

prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

V Praze dne 20. 3. 2003