Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2002/2003

Na základě § 58 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách, čl. 33.2 Statutu Univerzity Karlovy a na základě přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy po projednání v akademickém senátu MFF stanovuji pro akademický rok 2002/2003 tuto výši poplatků spojených se studiem:

  1. za studium delší než je standardní doba bakalářského nebo magisterského studijního programu zvětšená o jeden rok Kč 5.000,- za každý započatý semestr
  2. za studium v dalším bakalářském či magisterském studijním programu Kč 1.200,- za každý rok
  3. za studium bakalářského nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného pro cizince v cizím jazyce USD 8.000,- za každý rok
  4. za studium doktorského studijního programu uskutečňovaného pro cizince v cizím jazyce USD 5.000,- za každý rok
  5. za přijímací řízení v bakalářském, magisterském a  doktorském studiu 500,- Kč za každou jednotlivou podanou přihlášku

V akademickém roce 2002/2003 stanovuji splatnost poplatku uvedeného v odstavci a) na poslední pracovní den měsíce října 2002 za zimní semestr a na poslední pracovní den měsíce února 2003 za letní semestr. Poplatek uvedený v odst. b) je splatný poslední pracovní den měsíce února 2003. Splatnost poplatků uvedených v odstavcích c) a d) stanovuji na poslední pracovní den měsíce října 2002.

Studenti, kterých se tyto poplatky týkají, se budou informovat o formách úhrady u svých referentek na Studijním oddělení MFF.

Při zápisu do akademického roku 2002/2003 bude od studentů MFF vyžadováno vyplnění čestného prohlášení o tom, zda se jich placení poplatků týká či nikoli.

prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK