Výsledek výběrového řízení na obsazení
vědeckého místa typu „postdok“ ve fyzikální sekci
s termínem podání přihlášek 31. července 2019

vypsaného v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495
„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy“
a inzerovaného ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce MFF UK
od 26. června 2019

 

Ve výběrovém řízení na místo výzkumného pracovníka v oblasti fyziky povrchů a rozhraní, plazmatu či kosmické fyziky na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK (kód pracovní pozice: 201907-PD-KFPP) uspěl

Dr. Victor Montagud Camps.

 

Praha dne 16. srpna 2019
Čj. UKMFF/242107/2019

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK