Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení
na obsazení následujících vědeckých míst typu „postdok“
na fyzikální sekci s termínem podání přihlášek 4. ledna 2019


 1. Výzkumný pracovník v oboru fyziky kondenzovaných látek na Katedře fyziky nízkých teplot. Kandidát by měl mít dobrou znalost fyziky pevných látek a zkušenosti se strukturní analýzou a  charakterizací komplexních materiálů prováděných pomocí difrakce rtg. záření a jaderné magnetické resonance včetně srovnání experimentálních dat s ab-initio výpočty pomocí teorie funkcionálů hustoty.

  Kód pracovního místa: 201901-PD-KFNT.

 2. Výzkumný pracovník v oblasti fyziky povrchů a rozhraní, plazmatu či kosmické fyziky na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK. Výzkum by měl být zaměřen na jednu z následujících oblastí: (a) vývoj katalyzátorů pro palivové články, (b) 2D samouspořádané molekulární vrstvy (STM, teoretické výpočty), (c) analýza povrchů, katalyzátory, (d) experimentální studium astrofyzikálně relevantních ion–molekulových reakcí, (e) fyzika vztahů Slunce–Země zahrnující procesy v magnetosféře, šíření vln, vlastnosti slunečního větru a  experimentální studium interakce prachových zrn s plazmatem.

  Kód pracovního místa: 201901-PD-KFPP.

 3. Výzkumný pracovník v oblasti výzkumu a vývoje nanočástic pro použití v nano- a bio-fotonice a pro rozvoj pokročilých metod optické spektroskopie a mikro-spektroskopie (včetně detekce a spektroskopie jednotlivých nanočástic) na Katedře chemické fyziky a optiky.

  Kód pracovního místa: 201901-PD-KCHFO.


Uvedené pozice jsou vypisovány na dobu trvání 1 roku, s  preferovaným nástupem 1. března 2019, nejpozději 1. dubna 2019, v  rámci projektu OPVVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy.

Kvalifikační a další předpoklady: titul Ph.D. ve fyzice nebo příbuzných oblastech udělený ne dříve než 7 let před termínem podání přihlášek (může se prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, ošetřování člena rodiny po více než 90 dní a  vojenské služby). Působení v oblasti výzkumu mimo území ČR na pracovní úvazek minimálně 0,5 po dobu minimálně 2 roků v průběhu posledních 3  let, nebo Ph.D. studium (či obdobné forma studia) v zahraničí po tuto dobu. Prokázaná publikační činnost – v posledních 3 letech minimálně 2  publikační výstupy typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ nebo „review“ evidované v databázích Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus.

Vlastnoručně podepsanou naskenovanou přihlášku do výběrového řízení a požadované doklady je třeba zaslat nejpozději 4. ledna 2019 v digitální formě na e-mailovou adresu konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz.

Požadovanými doklady jsou:

 • strukturovaný životopis
 • seznam publikační aktivity
 • popis vědeckých plánů
 • doklad o udělení titulu Ph.D.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz uchazeč zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy.

V záhlaví e-mailové korespondence je nutno uvádět kód pozice.