Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení
na obsazení následujícího vědeckého místa typu „postdok“
na fyzikální sekci s termínem podání přihlášek 31. července 2019


Výzkumný pracovník v oblasti fyziky povrchů a rozhraní, plazmatu či kosmické fyziky na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK. Výzkum by měl být zaměřen na jednu z následujících oblastí: (a) vývoj katalyzátorů pro palivové články, (b) 2D samouspořádané molekulární vrstvy (STM, teoretické výpočty), (c) analýza povrchů, katalyzátory, (d) experimentální studium astrofyzikálně relevantních ion–molekulových reakcí, (e) fyzika vztahů Slunce–Země zahrnující procesy v magnetosféře, šíření vln, vlastnosti slunečního větru a experimentální studium interakce prachových zrn s plazmatem.

Kód pracovního místa: 201907-PD-KFPP


Uvedená pozice je vypisována na dobu trvání 1 roku, s preferovaným nástupem 1. září 2019, nejpozději 1. října 2019, v rámci projektu OPVVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy.


Kvalifikační a další předpoklady: titul Ph.D. ve fyzice nebo příbuzných oblastech udělený ne dříve než 7 let před termínem podání přihlášek (může se prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, ošetřování člena rodiny po více než 90 dní a vojenské služby). Působení v oblasti výzkumu mimo území ČR na pracovní úvazek minimálně 0,5 po dobu minimálně 2 roků v průběhu posledních 3 let, nebo Ph.D. studium (či obdobné forma studia) v zahraničí po tuto dobu. Prokázaná publikační činnost – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ nebo „review“ evidované v databázích Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus.

Vlastnoručně podepsanou naskenovanou přihlášku do výběrového řízení a požadované doklady je třeba zaslat nejpozději 31. července 2019 v digitální formě na e-mailovou adresu konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz.

Požadovanými doklady jsou:

  • strukturovaný životopis
  • seznam publikační aktivity
  • popis vědeckých plánů
  • doklad o udělení titulu Ph.D.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz uchazeč zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy.

V záhlaví e-mailové korespondence je nutno uvádět kód pozice.