Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení na obsazení těchto funkcí
s termínem podání přihlášek 31. března 2019:

 

FYZIKÁLNÍ SEKCE

 • ředitel/ka Ústavu teoretické fyziky

  kód funkce: 201903-VED-UTF

  Kvalifikační předpoklady: profesor nebo docent v oboru fyzika.

  Nástup: 1. července 2019

 • ředitel/ka Astronomického ústavu UK

  kód funkce: 201903-VED-AUUK

  Kvalifikační předpoklady: profesor nebo docent v oboru fyzika.

  Nástup: 1. srpna 2019

 • ředitel/ka Fyzikálního ústavu UK

  kód funkce: 201903-VED-FUUK

  Kvalifikační předpoklady: profesor nebo docent v oboru fyzika.

  Nástup: 1. října 2019

 

INFORMATICKÁ SEKCE

 • vedoucí Katedry aplikované matematiky

  kód funkce: 201903-VED-KAM

  Kvalifikační předpoklady: profesor nebo docent v informatice nebo příbuzném oboru.

  Nástup: 1. října 2019.

 

U všech uchazečů se požaduje výrazná publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo na významných výběrových konferencích a pedagogická praxe v oboru, pěstovaném na daném pracovišti, dále schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti. Manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.

Vlastnoručně podepsané přihlášky a vyžadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu: <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>
Doklady k přihlášce se rozumí životopis, doklady o vzdělání, popis dosavadní praxe, seznam publikační aktivity, přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSci či jiných uznávaných databází) a nástin koncepce rozvoje pracoviště na příští alespoň 4 roky.

Termín pro podávání přihlášek: 31. března 2019.