V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení funkčních míst vedoucích pracovišť
s termínem podání přihlášek 9. 11. 2020


Fyzikální sekce

Vedoucí Katedry fyziky materiálů

Kód pracovního místa: 202011-VED-KFM

Kvalifikační předpoklady: Habilitace nebo jmenování profesorem v oboru fyzika, výrazná publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo na významných výběrových konferencích a pedagogická praxe v oboru, pěstovaném na daném pracovišti, dále schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti. Manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.

Předpokládané datum nástupu: 1. ledna 2021.


Matematická sekce

Vedoucí Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky

Kód pracovního místa: 202011-VED-KPMS

Kvalifikační předpoklady: Habilitace nebo jmenování profesorem v matematických oborech, schopnost plynné komunikace v češtině a angličtině, pedagogická praxe a publikační aktivita v impaktovaných časopisech v oboru pěstovaném na daném pracovišti, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti, manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.

Předpokládané datum nástupu: 1. ledna 2021.


SPOLEČNÉ POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy,
  • nástin koncepce rozvoje pracoviště na příští alespoň 4 roky.

Termín pro podávání přihlášek: 9. 11. 2020

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 7. 10. 2020