V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení funkčních míst vedoucích pracovišť
s termínem podání přihlášek 8. 11. 2021


Fyzikální sekce

Ředitel Ústavu částicové a jaderné fyziky
Kód pracovního místa: 202111-VED-UCJF
Kvalifikační a jiné předpoklady: Jmenování profesorem nebo docentem ve fyzikálních oborech, výzkumná a pedagogická praxe v oboru pěstovaném na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti. Manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.
Předpokládané datum nástupu: 1. leden 2022

Vedoucí Katedry fyziky kondenzovaných látek
Kód pracovního místa: 202111-VED-KFKL
Kvalifikační a jiné předpoklady: Jmenování profesorem nebo docentem ve fyzikálních oborech, výzkumná a pedagogická praxe v oboru pěstovaném na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti. Manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.
Předpokládané datum nástupu: 1. leden 2022


Matematická sekce

Vedoucí Katedry didaktiky matematiky
Kód pracovního místa: 202111-VED-KDM
Kvalifikační a jiné předpoklady: Jmenování profesorem nebo docentem v relevantním oboru, výzkumná a pedagogická praxe v oborech pěstovaných na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v  periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti. Manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.
Předpokládané datum nástupu: 1. leden 2022


SPOLEČNÉ POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy,
  • nástin koncepce rozvoje pracoviště na příští alespoň 4 roky.

Termín pro podávání přihlášek: 8. 11. 2021

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 8. 10. 2021