V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení funkčních míst vedoucích pracovišť
s termínem podání přihlášek 15. února 2023


Informatická sekce

Vedoucí Katedry aplikované matematiky

Kvalifikační předpoklady: Habilitace nebo jmenování profesorem v relevantním oboru, schopnost plynné komunikace v češtině a angličtině, výzkumná a pedagogická praxe v oboru pěstovaném na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti, manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.

Kód pracovního místa: 202302-VED-KAM

Předpokládané datum nástupu: 1. října 2023


Pokyny pro podávání příhlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <positions@matfyz.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • popis dosavadní praxe
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy,
  • nástin koncepce rozvoje pracoviště na příští alespoň 4 roky.

Termín pro podávání přihlášek: 15. 2. 2023

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.


Zveřejněno 27. 10. 2022