V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení funkčních míst vedoucích pracovišť
s termínem podání přihlášek 15. února 2022


Vedoucí Katedry tělesné výchovy

Kód pracovního místa: 202202-VED-KTV

Kvalifikační a jiné předpoklady: absolvent VŠ pedagogického směru, aprobace tělesná výchova, organizační, řídící a pedagogické schopnosti, pedagogická praxe nejméně 5 let, schopnost komunikace v českém jazyce.

Uchazeči zašlou s přihláškou současně životopis, doklady o vzdělání, přehled dosavadní praxe a nástin koncepce rozvoje katedry pro alespoň 4 roky. Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> nejpozději 15. února 2022. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizo-vat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Předpokládané datum nástupu: 1. července 2022


Vedoucí Střediska informatické sítě a laboratoří

Kód pracovního místa: 202202-VED-SISAL

Kvalifikační předpoklady: Ukončené vysokoškolské vzdělání v informatice nebo příbuz-ném oboru, zkušenost s vedením servisního pracoviště IT pro akademickou sféru, schopnost plynné komunikace v češtině a angličtině, schopnost koordinace aktivit pra-coviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti, manažerské schopnosti pro vykoná-vání funkce.

Uchazeči zašlou s přihláškou současně životopis, doklady o vzdělání, přehled dosavadní praxe a nástin koncepce rozvoje pracoviště na alespoň 4 roky. Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> nejpozději 15. února 2022. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Předpokládané datum nástupu: 1. července 2022


Zveřejněno 20. 12. 2021