Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení
na obsazení funkce vedoucí/ho Katedry didaktiky fyziky
s termínem podání přihlášek 31. října 2019

  

Kód: 201910-VED-KDF

Kvalifikační předpoklady: profesor nebo docent v oboru didaktika fyziky

Nástup: 1. 1. 2020.

U všech uchazečů/uchazeček se požaduje publikační aktivita a  pedagogická praxe v oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a  vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti.

Vlastnoručně podepsané přihlášky a požadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód 201910-VED-KDF.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • popis dosavadní praxe
  • seznam publikací a citací
  • nástin koncepce rozvoje pracoviště na příští alespoň 4 roky.

Termín pro podávání přihlášek: 31. října 2019