Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení na obsazení následujícího vědeckého místa typu „výzkumný pracovník - senior“ na Matematické sekci
s termínem podání přihlášek 21. prosince 2022


Výzkumný pracovník v oblasti matematické analýzy na Katedře matematické analýzy ve mzdové třídě VP2. Uchazeč by měl mít zkušenosti v některé z těchto oblastí: prostory funkcí, teorie aproximací, parciální diferenciální rovnice.

Kód pracovního místa: 202212-VP2-KMA

Uvedená pozice je vypisována na dobu trvání 5 měsíců, s preferovaným nástupem 1. února 2023 nebo dle dohody, v rámci projektu OP VVV Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976.

Kvalifikační a další předpoklady: výzkumný pracovník s titulem Ph.D. v matematice nebo příbuzných oblastech, s minimálně 6 lety praxe v oboru, který v průběhu posledních 3 let minimálně 2 roky působil mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek minimálně 0,5. H-index alespoň 4,7. Prokázaná publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy typu „article“, „book“, „book chapter“,„letter“ nebo „review“ evidované v databázích Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus. Podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel.

Vlastnoručně podepsanou naskenovanou přihlášku do výběrového řízení a požadované doklady je třeba zaslat nejpozději 21. prosince 2022 v digitální formě na e-mailovou adresu <positions@matfyz.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Požadovanými doklady jsou:

  • strukturovaný životopis
  • seznam publikační aktivity
  • popis vědeckých plánů
  • doklad o udělení titulu Ph.D.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail <positions@matfyz.cuni.cz> uchazeč zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy. V předmětu zprávy s těmito dopisy je rovněž třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Zveřejněno 21. 11. 2022