Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení
na obsazení následujícího vědeckého místa typu „postdok“
na informatické sekci s termínem podání přihlášek 30. dubna 2021


Výzkumný pracovník v oblasti interpretovatelnosti metod strojového učení se zaměřením na zpracování obrazu, nebo v oblasti modelování vizuálních reprezentací strukturovaných i nestrukturovaných dat, nebo v oblasti analýzy a vyhodnocování výkonnosti programů na Katedře softwaru a výuky informatiky, nebo na Katedře softwarového inženýrství, nebo na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů.

Kód pracovního místa: 202104-PD-IS.

Pozice je vypisována na dobu trvání 1 rok, s nástupem 1. října 2021 nebo po dohodě, avšak nejpozději 1. ledna 2022, v rámci projektu OP VVV „Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK“, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976.

Kvalifikační a další předpoklady: výzkumný pracovník s titulem Ph.D. v informatice nebo příbuzných oblastech uděleným ne dříve než 7 let před termínem nástupu (může se prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, ošetřování člena rodiny po více než 90 dní a vojenské služby), který v průběhu posledních 3 let minimálně 2 roky působil mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek minimálně 0,5 nebo byl po tuto dobu studentem Ph.D. (či obdobné formy) v zahraničí. Prokázaná publikační činnost – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ nebo „review“ evidované v databázích Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS.

Přihlášku do výběrového řízení a požadované doklady je třeba zaslat nejpozději 30. dubna 2021 v digitální formě na e-mailovou adresu konkurzy@mff.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Požadovanými doklady jsou:

  • strukturovaný životopis
  • seznam publikační aktivity
  • popis vědeckých plánů
  • doklad o udělení titulu Ph.D.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail konkurzy@mff.cuni.cz uchazeč zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Zveřejněno 29. 3. 2021