Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení
na obsazení následujících vědeckých míst typu „postdok“
na matematické sekci s termínem podání přihlášek 15. března 2020


 1. Výzkumný pracovník v oblasti moderních partií matematické nebo numerické analýzy s možnými aplikacemi v oblasti teorie diferenciálních rovnic, matematického modelování či numerické a výpočtové matematiky, v Matematickém ústavu UK, na Katedře matematické analýzy, Katedře numerické matematiky a Katedře didaktiky matematiky.

  Kód pracovního místa: 202003-PD-MS1

 2. Výzkumný pracovník v oblasti stochastické matematiky se zaměřením na náhodné procesy v čase a prostoru, stochastickou geometrii, časové řady, moderní regresní modely, moderní metody pro mnohorozměrnou analýzu a jejich aplikace v oblastech biomedicínských, technických, finančnictví a/nebo pojišťovnictví, na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky a v Matematickém ústavu UK.

  Kód pracovního místa: 202003-PD-MS2

 3. Výzkumný pracovník v oblasti strukturální matematiky se zaměřením na moderní aspekty matematické logiky, algebry a  geometrie, na Katedře algebry a v Matematickém ústavu UK.

  Kód pracovního místa: 202003-PD-MS3


Uvedené pozice jsou vypisovány na dobu trvání 1 rok, s  preferovaným nástupem 1. října 2020, v rámci projektu OP VVV Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativnich pracovníků na UK.


Kvalifikační a další předpoklady: výzkumný pracovník s  titulem Ph.D. v matematice nebo příbuzných oblastech uděleným ne dříve než 7 let před termínem nástupu (může se prodloužit o dobu mateřské a  rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, ošetřování člena rodiny po více než 90 dní a vojenské služby), který v průběhu posledních 3 let minimálně 2 roky působil mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek minimálně 0,5 nebo byl po tuto dobu studentem Ph.D. (či obdobné formy) v zahraničí. Prokázaná publikační činnost – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy evidované v databázích Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo MathSciNet.

Vlastnoručně podepsanou naskenovanou přihlášku do výběrového řízení a požadované doklady je třeba zaslat nejpozději 15. března 2020 v digitální formě na e-mailovou adresu konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Požadovanými doklady jsou:

 • strukturovaný životopis
 • seznam publikační aktivity
 • popis vědeckých plánů
 • doklad o udělení titulu Ph.D.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz uchazeč zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy. V předmětu zprávy s těmito dopisy je rovněž třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.