Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících
vědeckých míst typu „postdok“ na fyzikální sekci
s termínem podání přihlášek 31. října 2020

Řád výběrového řízení UK


TeorGrav

Výzkumný pracovník v oblasti matematické obecné teorie relativity a  jejích zobecnění nebo teoretické kosmologie ve skupině teorie gravitace na Ústavu teoretické fyziky.

Kód pracovního místa: 202010-PD-UTF


Uvedená pozice je vypisována na dobu trvání 1 rok, s  preferovaným nástupem 1. ledna 2021, v rámci projektu OP VVV Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK.


Kvalifikační a další předpoklady: výzkumný pracovník s  titulem Ph.D. ve fyzice nebo příbuzných oblastech uděleným ne dříve než 7 let před termínem nástupu (může se prodloužit o dobu mateřské a  rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, ošetřování člena rodiny po více než 90 dní a vojenské služby), který v průběhu posledních 3 let minimálně 2 roky působil mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek minimálně 0,5 nebo byl po tuto dobu studentem Ph.D. (či obdobné formy) v zahraničí. Prokázaná publikační činnost – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy evidované v databázích Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus.

Vlastnoručně podepsanou naskenovanou přihlášku do výběrového řízení a požadované doklady je třeba zaslat nejpozději 31. října 2020 v digitální formě na e-mailovou adresu konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Požadovanými doklady jsou:

  • strukturovaný životopis
  • seznam publikační aktivity
  • popis vědeckých plánů
  • doklad o udělení titulu Ph.D.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz uchazeč zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy. V předmětu zprávy s těmito dopisy je rovněž třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Zveřejněno 18. 9. 2020