Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení
na obsazení následujících vědeckých míst typu „postdok“
na fyzikální sekci s termínem podání přihlášek 30. dubna 2020

Řád výběrového řízení UK


1. TeorGrav
Výzkumný pracovník v oblasti matematické obecné teorie relativity a jejích zobecnění nebo teoretické kosmologie ve skupině teorie gravitace na Ústavu teoretické fyziky.
Kód pracovního místa: 202004-PD-FS1

2. Geofyzika
Výzkumný pracovník v oblasti geofyziky na Katedře geofyziky. Kandidát by se měl aktivně zapojit do výzkumu v jedné z následujících oblastí: Dynamika Země a planetárních těles (modelování termálního a deformačního vývoje), seismologie (modelování seismického zdroje a šíření vln) a  částicová geofyzika (geoneutrina a související geofyzikální procesy).
Kód pracovního místa: 202004-PD-FS2

3. Částicová a jaderná fyzika
Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK otevírá postdoktorandskou pozici na projekt výzkumu a vývoje kalorimetru plánovaného pro experimenty na budoucím kruhovém urychlovači FCC. Uchazeč bude provádět počítačové modelování kalorimetru s aktivním prostředím naplněným vzácnou kapalinou. Hlavním cílem je určení optimální granularity detektoru a jeho časových charakteristik.
Kód pracovního místa: 202004-PD-FS3

4. Fyzika kondenzovaných látek
Výzkumný pracovník v oblasti fyziky kondenzovaných látek na Katedře fyziky kondenzovaných látek. Pokročilé experimentální a teoretické znalosti rtg rozptylu, rtg difrakce, SAXS, PDF analýzy nebo XRD/XRR výzkumu tenkých filmů. Zkušenosti s rtg technikami za různých podmínek (nízké / vysoké teploty, vysoké tlaky), zkušenosti s experimenty na synchrotronu.
Kód pracovního místa: 202004-PD-FS4

5. Magnetismus a materiálový výzkum
Výzkum v oblasti magnetizmu, tenkých vrstev, nízkodimenzionálních systémů a struktur, metod přípravy tenkých vrstev a jejich charakterizaci na Fyzikálním ústavu UK. Zkušenost s with magneto-optickou spectroskopií, MOKE mikroskopií je výhodou
Kód pracovního místa: 202004-PD-FS5


Uvedené pozice jsou vypisovány na dobu trvání 1 rok, s  preferovaným nástupem 1. října 2020, v rámci projektu OP VVV Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativnich pracovníků na UK.


Kvalifikační a další předpoklady: výzkumný pracovník s  titulem Ph.D. ve fyzice nebo příbuzných oblastech uděleným ne dříve než 7 let před termínem nástupu (může se prodloužit o dobu mateřské a  rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, ošetřování člena rodiny po více než 90 dní a vojenské služby), který v průběhu posledních 3 let minimálně 2 roky působil mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek minimálně 0,5 nebo byl po tuto dobu studentem Ph.D. (či obdobné formy) v zahraničí. Prokázaná publikační činnost – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy evidované v databázích Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus.

Vlastnoručně podepsanou naskenovanou přihlášku do výběrového řízení a požadované doklady je třeba zaslat nejpozději 30. dubna 2020 v digitální formě na e-mailovou adresu konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Požadovanými doklady jsou:

  • strukturovaný životopis
  • seznam publikační aktivity
  • popis vědeckých plánů
  • doklad o udělení titulu Ph.D.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz uchazeč zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy. V předmětu zprávy s těmito dopisy je rovněž třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.