Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících
vědeckých míst typu „postdok“ na fyzikální sekci
s termínem podání přihlášek 21. prosince 2022


Výzkumný pracovník v oblasti polovodičové optiky a optoelektroniky na Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy ve mzdové třídě VP2. Uchazeč by měl mít zkušenosti v některé z těchto oblastí: fyzika pevných látek, fyzika polovodičů, optika a optolektronika se zaměřením na materiálový výzkum a vývoj součástek

Kód pracovního místa: 202212-PD-FU

Uvedená pozice je vypisována na dobu trvání 6 měsíců, s preferovaným nástupem 1. ledna 2023 nebo dle dohody, v rámci projektu OP VVV Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976.

Kvalifikační a další předpoklady: výzkumný pracovník s titulem Ph.D. ve fyzice nebo příbuzných oblastech uděleným ne dříve než 7 let před termínem nástupu (může se prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, ošetřování člena rodiny po více než 90 dní a vojenské služby), který v průběhu posledních 3 let minimálně 2 roky působil mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek minimálně 0,5 nebo byl po tuto dobu studentem Ph.D. (či obdobné formy) v zahraničí. Prokázaná publikační činnost – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ nebo „review“ evidované v databázích Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus.

Vlastnoručně podepsanou naskenovanou přihlášku do výběrového řízení a požadované doklady je třeba zaslat nejpozději 21. prosince 2022 v digitální formě na e-mailovou adresu <positions@matfyz.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Požadovanými doklady jsou:

  • strukturovaný životopis
  • seznam publikační aktivity
  • popis vědeckých plánů
  • doklad o udělení titulu Ph.D.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail <positions@matfyz.cuni.cz> uchazeč zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy. V předmětu zprávy s těmito dopisy je rovněž třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Zveřejněno 21. 11. 2022