V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst postdoktorandů
s termínem podání přihlášek 15. února 2022


Fyzikální sekce

Postdoktorand/postdoktorandka na Ústavu teoretické fyziky MFF UK v oboru výpočtů časově rozlišené fotoelektronové spektroskopie molekul

Kód pracovního místa: 202202-PD-UTF

Kvalifikační a jiné předpoklady: Cílem projektu je aplikovat časově rozlišenou fotoelektronovou spektroskopii ke studiu ultrarychlé elektronické a jaderné dynamiky v molekulách. Budeme používat nové mechanismy fotoionizace k velice detailnímu zobrazování kvantové dynamiky molekul. Jedná se o mezinárodní projekt jehož součástí jsou špičkové experimentální (Dr Russell Minns, University of Southampton) a teoretické skupiny (Dr Adam Kirrander, University of Edinburgh). Úkolem postdoka bude provádět modelování fotoionizace molekul pomocí R-maticových kódů, podílet se na jejich vývoji a provést integraci R-maticových dat s programy pro simulaci jaderné dynamiky. Tato práce bude vyžadovat aplikaci pokročilých metod modelování elektronické struktury molekul a modelování kontinua v různých přiblíženích. Toto je vzrušující příležitost získat zkušenosti se všemi aspekty problému od elektronické po jadernou dynamiku a s interpretací experimentálních dat.

Expertíza uchazeče by měla být blízká jedné z následujících oblastí: kvantová teorie srážek a poruchová teorie fotoionizace, výpočty molekulárních elektronických spekter pomocí kvantově chemických balíků (Molpro, Gaussian, atd.), neadiabatická jaderná dynamika molekul, high performance computing, programování ve Fortranu a znalost skriptovacích jazyků (Python, Bash, atd). Předchozí zkušenost s aplikacemi výpočetních balíků na výpočty srážek elektronů s vícelektronovými molekulami (např. Schwinger multi-channel, R-matrix, Kohn) a s výpočty jaderné dynamiky molekul v kontinuu je výhodou.

Požaduje se publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách.

Nástup: 1. dubna 2022 nebo dle dohody


SPOLEČNÁ ČÁST PRO POSTDOKTORANDY

U všech uchazečů se požadují akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, dosažený před maximálně osmi lety. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou je čerpána mateřská dovolená, rodičovská dovolená, doba vojenské služby, doba vážných zdravotních komplikací, případně doba jiných obdobných zákonných dlouhodobých překážek výkonu práce (např. doba strávená dlouhodobou péčí o rodinného příslušníka/blízkou osobu). Předpokládá se publikační aktivita v daném oboru v periodikách uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science či jiné uznávané databáze),
  • motivační dopis – směr plánovaného vědeckého výzkumu.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 15. února 2022.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 13. 1. 2022