V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst postdoktorandů
s termínem podání přihlášek 15. února 2022


Fyzikální sekce

Postdoktorand/postdoktorandka na Katedře fyziky atmosféry ve mzdové třídě VP2 v oboru meteorologie a fyzika atmosféry se zaměřením na numerické modelování proudění, turbulenci a mezní vrstvu atmosféry.

Kód pracovního místa: 202202-PD-KFA

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru. Požadujeme zkušenosti s numerickým modelováním proudění, studiem turbulence, mezní vrstvou atmosféry a obecně meteorologií. Dále se předpokládá zkušenost se simulací velkých vírů (LES) a modely jako ELMM, OpenFOAM nebo PALM. Předpokládá se, že uchazeč již publikoval v impaktovaných časopisech. Do budoucna se očekává aktivita při získávání grantových prostředků a pravidelná publikační aktivita.

Nástup: 1. července 2022 nebo podle dohody.


Postdoktorand/postdoktorandka na Katedře fyziky materiálů ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika materiálů a materiálový výzkum se zaměřením na studium mikrostruktury vysokoteplotních komplexních koncentrovaných slitin a slitin Ti a Zr připravených metodami práškové metalurgie a aditivní výroby.

Kód pracovního místa: 202202-PD-KFM

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru. Požadujeme dlouhodobé zkušenosti se studiem mikrostruktury pomocí elektronové mikroskopie (SEM a TEM) a elektronové difrakce, včetně analytických metod jako je EBSD, EDX, WDX atd. Dále požadujeme zkušenosti s využíváním metod rentgenové difrakce pro studium mikrostruktury materiálů připravených metodami práškové metalurgie a aditivní výroby. Předpokládá se, že uchazeč již publikoval v impaktovaných časopisech. Do budoucna se očekává aktivita při podávání žádostí o grantové projekty a pravidelná publikační aktivita. Pozitivně bude hodnoceno předložení uceleného projektu výzkumu z uvedeného oboru již v přihlášce o inzerované místo.

Nástup: 1. července 2022 nebo podle dohody.


SPOLEČNÁ ČÁST PRO POSTDOKTORANDY

U všech uchazečů se požadují akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, dosažený před maximálně osmi lety. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou je čerpána mateřská dovolená, rodičovská dovolená, doba vojenské služby, doba vážných zdravotních komplikací, případně doba jiných obdobných zákonných dlouhodobých překážek výkonu práce (např. doba strávená dlouhodobou péčí o rodinného příslušníka/blízkou osobu). Předpokládá se publikační aktivita v daném oboru v periodikách uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science či jiné uznávané databáze),
  • motivační dopis – směr plánovaného vědeckého výzkumu.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 15. února 2022.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 20. 12. 2021