V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst postdoktorandů
s termínem podání přihlášek 30. září 2022


Fyzikální sekce


Postdoktorandka/postdoktorand na Katedře fyziky kondenzovaných látek MFF UK ve mzdové třídě VP2 v oboru nepružného rozptylu neutronů na kvantových materiálech.

Kód pracovního místa: 202209-PD-KFKL

Kvalifikační a jiné předpoklady: Uchazeč by měl mít zkušenosti s nepružným rozptylem (neutronů), vibracemi mřížky, magnetismem a teorií grup. Očekává se rovněž zkušenost s měřením na neutronových zdrojích (přístroje TAS a TOF).

Vyžadujeme schopnost pracovat v týmu i samostatně v rychle se rozvíjejícím prostředí. Zájem o vývoj přístrojů a umělou inteligenci, stejně jako předchozí zkušenosti s růstem krystalů a pokročilá znalost jazyka Python jsou výhodou.

Práce bude probíhat ve skupině Dr. Petra Čermáka (https://cermak.science/) v rámci financovaného projektu excelentního základního výzkumu GAČR JUNIOR STAR MaMBA (https://mambaproject.cz/). Cílem projektu je ukázat, že magnetoelastické jevy jsou obecnou vlastností kondenzovaných látek a že Bornova-Oppenheimerova aproximace je porušena mnohem častěji, než se obecně předpokládá. Neutrony jsou pro takový úkol ideálním nástrojem a k tomu budeme potřebovat odborníka na neutronový rozptyl. Budete podávat návrhy na neutronová měření, cestovat po celém světě a počítat cenné neutrony rozptýlené na elektronických a mřížkových excitacích.

Délka pracovní smlouvy: Smlouva bude uzavřena na tři roky.

Nástup: od 1. ledna 2023 nebo dle dohody.


Postdoktorand/postdoktorandka na Katedře chemické fyziky a optiky ve mzdové třídě VP2 v oboru optika a optoelektronika se zaměřením na experimentální studium interakce volných elektronů v elektronovém mikroskopu s optickým polem laserových pulzů, nových forem koherentní katodoluminiscence a časově-rozlišeného zobrazování pomocí pulzních elektronových svazků v rámci ERC projektu eWaveShaper.

Kód pracovního místa: 202209-PD-KCHFO

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru. Požadujeme zkušenosti s elektronovou mikroskopií a optikou elektronových svazků na experimentální úrovni (zkušenosti s návrhem a implementací elektronových optických prvků). Předpokládá se, že uchazeč již publikoval v impaktovaných časopisech. Do budoucna se očekává aktivita při podávání žádostí o grantové projekty a pravidelná publikační aktivita.

Nástup: od 1. ledna 2023 nebo dle dohody.


SPOLEČNÁ ČÁST PRO POSTDOKTORANDY

U všech uchazečů se požadují akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, dosažený před maximálně osmi lety. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou je čerpána mateřská dovolená, rodičovská dovolená, doba vojenské služby, doba vážných zdravotních komplikací, případně doba jiných obdobných zákonných dlouhodobých překážek výkonu práce (např. doba strávená dlouhodobou péčí o rodinného příslušníka/blízkou osobu). Předpokládá se publikační aktivita v daném oboru v periodikách uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science či jiné uznávané databáze),
  • motivační dopis – směr plánovaného vědeckého výzkumu.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 30. září 2022.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 11. 7. 2022