Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pracovních míst na Fyzikální sekci s  termínem podání přihlášek 9. prosince 2019

 
 • Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice v Ústavu teoretické fyziky ve mzdové třídě AP2 v oboru kvantově-chemické výpočty v atomové a molekulové fyzice

  kód pracovního místa: 201912-AP2-UTF

  Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oblasti atomové a molekulové fyziky, zejména kvantově-chemické výpočty a  kvantová teorie rozptylu zahrnující teorii srážek elektronů s  molekulami.

  Kvalifikační předpoklady: akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a  vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v  impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

  Nástup: 1. března 2020 nebo podle dohody.

 
 • Lektor/ka na Katedře didaktiky fyziky ve mzdové třídě L2

  kód pracovního místa: 201912-AP2-KDF

  Popis pracovní činnosti: Vedení výuky pro budoucí učitele fyziky a v celoživotním vzdělávání včetně vedení bakalářských a  diplomových prací.

  Kvalifikační předpoklady: Mgr./MSc. nebo Ph.D. (nebo ekvivalent) v oboru didaktiky fyziky, zkušenost s výukou pro budoucí učitele fyziky a s uplatňováním aktivizujících metod výuky.

  Nástup: 1. března 2020 nebo podle dohody.

 

Vlastnoručně podepsanou přihlášku a požadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

strukturovaný životopis,
doklady o vzdělání,
popis dosavadní praxe,
seznam publikační aktivity,
přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSci či jiných uznávaných databází).

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail:
<konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>
uchazeči zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 9. prosince 2019