V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických vědeckých pracovníků s termínem podání přihlášek 24. února 2023


Fyzikální sekce


Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře didaktiky fyziky ve mzdové třídě VP2 v oboru didaktika fyziky (úvazek: 0,4)

Kód pracovního místa: 202302-VP2-KDF

Kvalifikační a jiné předpoklady: Požadován je titul Ph.D. v oblasti didaktiky fyziky a hluboké znalosti jak českého, tak mezinárodního kontextu fyzikálního vzdělávání. Předpokládá se, že uchazeč již publikoval své příspěvky v oblasti didaktiky fyziky se zaměřením na teorii relativity. Seznam relevantních publikací bude přiložen k přihlášce. Požadujeme schopnost kombinovat jak výzkumné, tak pedagogické aktivity, včetně vedení bakalářských a diplomových prací. Pro tuto pozici je nutná plynulá znalost českého jazyka.

Nástup: 1. března 2023 nebo dle dohody


Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice v Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK ve mzdové třídě VP2 v oboru fyziky těžkých iontů na experimentu ATLAS

Kód pracovního místa: 202302-VP2-UCJF

Kvalifikační předpoklady: Požadován je akademický titul Ph.D. v oboru jaderná nebo částicová fyzika nebo v příbuzném oboru, zkušenost ze zahraničního postdoktorandského pobytu v oboru experimentální částicová fyzika, alespoň roční zkušenost v oblasti fyziky těžkých iontů.

Plán je aktivní účast v mezinárodních částicových experimentech, zejména na experimentu ATLAS v laboratoři CERN.

Dále je požadována schopnost spojit vědeckou činnost a pedagogické aktivity - přednášky, cvičení a laboratorní práce v českém i anglickém jazyce a vedení studentských, bakalářských, diplomových i doktorandských prací.

Nástup: 1. března 2023 nebo dle dohody


OBECNÉ POKYNY

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe včetně pedagogických aktivit
  • seznam relevantní publikační aktivity,
  • seznam vystoupení na vědeckých konferencích v oboru

Termín pro podávání přihlášek: 24. února 2023

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Zveřejněno 15. 12. 2022