V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst asistentů
s termínem podání přihlášek 31. 1. 2021


Výběrové řízení se vypisuje na pracovní místa asistentů – akademických pracovníků mzdové třídy AP1 dle Přílohy č. 3 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy na částečný pracovní úvazek na následujících pracovištích Matematicko-fyzikální fakulty UK:

Katedra softwaru a výuky informatiky, kód pracovního místa 202101-AP1-KSVI
Katedra aplikované matematiky, kód pracovního místa 202101-AP1-KAM
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů, kód pracovního místa 202101-AP1-KDSS
Katedra softwarového inženýrství, kód pracovního místa 202101-AP1-KSI
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky, kód pracovního místa 202101-AP1-KTIML
Ústav formální a aplikované lingvistiky, kód pracovního místa 202101-AP1-UFAL
Informatický ústav Univerzity Karlovy, kód pracovního místa 202101-AP1-IUUK

Kvalifikační předpoklady: Dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru informatika nebo příbuzném oboru nejpozději ke dni nástupu do pracovního poměru.

Předpokládané datum nástupu: 1. březen 2021.

Přihlášku se specifikovaným pracovištěm a požadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést výše uvedený kód pracovního místa, kam se uchazeč hlásí.

Požadované doklady jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklad o ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání.

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí magisterské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail uchazeč zajistí, aby byl na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> zaslán jeden doporučující dopis, také identifikovaný příslušným kódem pracovního místa v předmětu zprávy.

Termín pro podávání přihlášek: 31. leden 2021.

Další informace zde a u vedoucích uvedených pracovišť.


Zveřejněno 2. 12. 2020