V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků s termínem podání přihlášek 24. února 2023


Fyzikální sekce


Odborný asistent/odborná asistentka na Ústavu teoretické fyziky MFF UK ve mzdové třídě AP2.

Kód pracovního místa: 202302-AP2-UTF

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v oboru teoretická atomová a molekulová fyzika. Uchazeč by se měl aktivně zapojit do výzkumu v jedné z následujících oblastí: vývoj teoretických metod pro popis elektronové struktury a dynamiky atomů a molekul, jejich srážek a interakci se zářením; vývoj numerických metod a počítačových nástrojů pro modelování srážek, disociace, ionizace a interakcí atomů a molekul. Předpokládá se, že uchazeč získal zkušenosti v rámci pobytů na zahraničních vědeckých pracovištích a že svůj výzkum publikoval v impaktovaných časopisech. Je požadován pozitivní vztah k pedagogické práci a schopnost spojit pedagogické aktivity a vědeckou činnost. Uchazeč musí být schopen vést praktickou výuku a přednášky nebo cvičení v českém i anglickém jazyce a vést studentské, bakalářské nebo diplomové práce.

Nástup: 1. března 2023 nebo dle dohody


Matematická sekce


Odborný asistent/odborná asistentka na Matematickém ústavu Univerzity Karlovy ve mzdové třídě AP2, v oboru matematika

Kód pracovního místa: 202302-AP2-MUUK

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oblasti matematiky

Kvalifikační a jiné předpoklady: Ph.D. titul, mezinárodně uznávané výsledky, vynikající publikační činnost a citační ohlas (na úrovni blížící se úspěšného žadatele o ERC grant), dlouhodobá zahraniční zkušenost (minimálně 3 roky v rámci nebo po doktorském studiu), minimální tříletá zkušenost z jiné instituce než kde bylo získán titul Ph.D., výjimky jsou možné z důvodů nemoci či rodičovských povinností) pozitivní přístup k pedagogickým aktivitám, schopnost týmové vědecké práce, vedení kurzů, studentských prací a doktorandů. Očekává se schopnost základní komunikace v českém jazyce do čtyř let od nástupu.

Neformální dotazy na dolejsi@karlin.mff.cuni.cz

Nástup: 1. září 2023 nebo dle dohody.


SPOLEČNÉ POKYNY PRO POZICE ODBORNÝCH ASISTENTŮ

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSciNet či jiné uznávané data-báze),
  • motivační dopis.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 24. února 2023

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Zveřejněno 15. 12. 2022