Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení
na obsazení následujících pozic postdoktorandů
s termínem podání přihlášek 31. ledna 2023


Fyzikální sekce


Postdoktorandka/postdoktorand na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK ve mzdové třídě VP2 v oboru atomové, molekulární a optické fyziky.

Kód pracovního místa: 202301-PD-KFPP

Kvalifikační a jiné předpoklady: Uchazeč by měl mít zkušenosti se záchytem nabitých částic v radiofrekvenčních pastech a dopplerovským chlazením. Co se technických dovedností týče, očekáváme schopnosti navrhovat mikrovlnné obvody, rýsovat v CAD programech a provádět numerické simulace (Comsol).

Vyžadujeme schopnost pracovat v týmu i samostatně v rychle se rozvíjejícím prostředí. Zájem o problematiku interakce světla s elektrony a ionty, elementární procesy v plazmatu a fotoniku je výhodou.

Cíle projektu: Práce bude probíhat ve skupině Dr. Michala Hejduka (https://mhejduk.com) v rámci projektu financovaného z programu PRIMUS Univerzity Karlovy. Cílem projektu je studovat interakci elektronů s ionty zchlazenými hluboko pod teplotu 1 K a vyvinout metody, jak tento proces kontrolovat přes interakci částic s vnějšími elektromagnetickými poli.

Hlavním úkolem postdoktoranda bude dokončit návrh experimentální aparatury – Paulovy pasti na elektrony operující na frekvenci několika GHz – a dohlížet na její zprovoznění. Bude také rozvíjet výzkumnou spolupráci se skupinami v ČR, Anglii a Japonsku.

Délka pracovní smlouvy: Smlouva bude uzavřena na jeden rok.

Nástup: od 1. března 2023 nebo dle dohody.


Postdoktorandka/postdoktorand na Katedře fyziky nízkých teplot MFF UK ve mzdové třídě VP2 v oboru fyziky kondenzovaných látek.

Kód pracovního místa: 202301-PD-KFNT

Kvalifikační a jiné předpoklady: Kandidáti by měli mít zkušenosti s manipulací s kryogenními systémy (např. transfery kapalného helia), měli by být schopni základního návrhu CAD, sestavovat elektronické obvody a mít základní znalosti o fyzice supratekutého helia-4. Zkušenosti s nanofabrikací v čistých prostorách nebo kvantovou turbulencí jsou vítány, ale nejsou vyžadovány. Dále se od kandidátů očekává, že budou schopni pracovat samostatně i v týmu. Preferováni jsou samostatně motivovaní kandidáti se zájmem o oblasti turbulence nebo supratekutosti.

Cíle projektu: Pozice bude pod vedením Dr. Emila Vargy (superfluid.troja.mff.cuni.cz) v rámci projektu financovaného z programu PRIMUS Univerzity Karlovy. Cílem projektu je studovat chování supratekutého helia-4 omezeného do kvazi dvourozměrných nanofluidních systémů, konkrétně dvourozměrnou kvantovou turbulenci a Kosterlitzův -Thoulessův topologický fázový přechod.

Mezi úkoly postdoktorandky/postdoktoranda bude patřit pomoc při návrhu a uvedení do provozu heliového kryostatu schopného rotace s přísnými požadavky na teplotní stabilitu; návrh a výroba nanofluidních systémů na čipu; sběr dat, analýza a příprava publikací.

Délka pracovní smlouvy: Smlouva bude uzavřena na jeden rok, s možností prodloužení

Nástup: od 1. března 2023 nebo dle dohody.


Postdoktorandka/postdoktorand na Ústavu částicové a jaderné fyziky, MFF UK, ve mzdové třídě VP2 v oblasti teoretické jaderné fyziky.

Kód pracovního místa: 202301-PD-UCJF1

Kvalifikační předpoklady: Ph.D. titul (nebo ekvivalentní) z jaderné nebo teoretické fyziky, případně v příbuzném oboru. Uchazeč by měl mít znalosti v teoretické jaderné fyzice, zejména v oblasti jaderné struktury. Zkušenost s mikroskopickými jadernými modely nebo kvantovými výpočetními metodami je vítaná.

Náplň práce: Práce bude probíhat ve výzkumné skupině doc. Milana Krtičky jako součást projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky č. 23-06439S “Kolektivní dynamika jaderných elektromagnetických excitací”. Projekt je orientován na vývoj nových mikroskopických výpočetních metod pro popis kolektivních excitací v atomových jádrech.

Délka kontraktu: Smlouva bude uzavřena na jeden rok s možností prodloužení.

Předpokládaný termín nástupu je 1. březen 2023, nebo dohodou.


Postdoktorandka/postdoktorand v Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK v oboru neutrinové fyziky.

Kód pracovního místa: 202301-PD-UCJF2

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. v oboru jaderná nebo částicová fyzika nebo v příbuzném oboru. Znalost částicové fyziky v oboru neutrin. Alespoň dvouletá zkušenost práce na velkém mezinárodním experimentu, ideálně zaměřeném na zkoumání neutrin. Znalost psané a mluvené angličtiny na vysoké úrovni. Dobré komunikační vlastnosti a schopnost práce jak v malém vědeckém týmu, tak i ve velké mezinárodní kolaboraci.

Pozice zahrnuje práci na vývoji, stavbě a výzkumu potenciálu mezinárodního experimentu Hyper-Kamiokande v Japonsku. V rámci zaměstnání jsou očekávány domácí i zahraniční služební cesty.

Nástup: 1. březen 2023 nebo dle dohody. Očekávaný konec kontraktu 31. prosinec 2024


Postdoktorandka/postdoktorand v Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK v oboru experimentální fyziky srážek těžkých iontů

Kód pracovního místa: 202301-PD-UCJF3

Kvalifikační předpoklady: Požadován je akademický titul Ph.D. v oboru jaderná nebo částicová fyzika nebo v příbuzném oboru. Nutností je zkušenost se zpracováním dat z experimentu ATLAS na LHC a předchozí publikační činnost v oboru fyziky srážek těžkých iontů.

Pracovník/pracovnice se bude aktivně účastnit práce na mezinárodním experimentu ATLAS, kde se bude věnovat fyzice těžkých iontů. V rámci zaměstnání jsou očekávány zahraniční i domácí služební cesty.

Nástup: 1. březen 2023 nebo dle dohody. Očekávaný konec kontraktu 31. prosinec 2024


Postdoktorandka/postdoktorand v Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK v oboru fyzika na experimentu NA62 v CERN

Kód pracovního místa: 202301-PD-UCJF4

Kvalifikační předpoklady: Požadován je akademický titul Ph.D. v oboru jaderná nebo částicová fyzika nebo v příbuzném oboru, zkušenost ze zahraničního postdoktorandského pobytu v oboru experimentální částicová fyzika, alespoň roční zkušenost v oblasti fyziky K-mezonů. V rámci zaměstnání jsou očekávány zahraniční i domácí služební cesty.

Nástup: 1. březen 2023 nebo dle dohody. Očekávaný konec kontraktu 31. prosinec 2024


SPOLEČNÁ ČÁST

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <positions@matfyz.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science),
  • motivační dopis zahrnující popis výzkumného tématu.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <positions@matfyz.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

Termín pro podávání přihlášek: 31. ledna 2023

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Zveřejněno 15. 12. 2022