Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků AP1 s termínem podání přihlášek 15. dubna 2019:

 

Výběrové řízení se vypisuje na pracovní místa akademických pracovníků mzdové třídy AP1 dle Přílohy č. 3 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy na částečný pracovní úvazek na následujících pracovištích Matematicko-fyzikální fakulty UK:

Katedra softwaru a výuky informatiky, kód pracovního místa 201904-AP1-KSVI
Katedra aplikované matematiky, kód pracovního místa 201904-AP1-KAM
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů, kód pracovního místa 201904-AP1-KDSS
Katedra softwarového inženýrství, kód pracovního místa 201904-AP1-KSI
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky, kód pracovního místa 201904-AP1-KTIML
Ústav formální a aplikované lingvistiky, kód pracovního místa 201904-AP1-UFAL
Informatický ústav Univerzity Karlovy, kód pracovního místa 201904-AP1-IUUK

Kvalifikační předpoklady: Dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru informatika nebo příbuzném oboru nejpozději ke dni nástupu do pracovního poměru.

Předpokládané datum nástupu: 1. července 2019.

Vlastnoručně podepsanou přihlášku se specifikovaným pracovištěm a požadované doklady je třeba zaslat v písemné formě elektronicky na e-mailovou adresu konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz a v předmětu zprávy uvést výše uvedený kód pracovního místa, na které se uchazeč hlásí.

 

Požadované doklady jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklad o ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání. Pokud uchazeč dokončí magisterské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru,  dodá uchazeč doklad o ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o  ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.
 

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz uchazeč zajistí, aby byl na tutéž e-mailovou adresu zaslán jeden doporučující dopis, také identifikovaný příslušným kódem pracovního místa v předmětu zprávy.

Termín pro podávání přihlášek: 15. dubna 2019.

Další informace zde a u vedoucích uvedených pracovišť.