V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst odborných asistentů
s termínem podání přihlášek 31. 1. 2022


Informatická sekce

Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky v oboru umělá inteligence.
Kód pracovního místa 202201-AP2-KTIML
U uchazečů se předpokládá expertíza alespoň v jedné z následujících oblastí: robotika, agentové technologie, automatické plánování, reprezentace znalostí nebo metody strojového učení, analýza velkých dat anebo robotika. Zkušenosti s aplikací těchto technik v praxi a solidní znalosti statistických formálních metod (logika a/nebo statistika), principů softwarového inženýrství a počítačových systémů jsou výhodou. Neformální dotazy adresované zástupci vedoucí katedry prof. RNDr. Romanu Bartákovi, Ph.D., bartak@ktiml.mff.cuni.cz, jsou vítané.
Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru pokud možno v kvalitních impaktovaných periodikách nebo na prestižních AI konferencích v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Zkušenosti v oblasti spolupráce s průmyslem jsou vítané.
Nástup: 1. září 2022 nebo dle dohody.

Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře softwarového inženýrství ve mzdové třídě AP2 v oboru informatika se zaměřením na multimedia retrieval, content-based retrieval, indexování databází a aplikace strojového učení v těchto oblastech.
Kód pracovního místa: 202201-AP2-KSI
Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.
Nástup: 1. září 2022 nebo dle dohody. 

Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů
Kód pracovního místa: 202201-AP2-KDSS
U uchazečů se požaduje odbornost v nejméně jedné z následujících oblastí:
- softwarové architektury, adaptivní software, modelování software,
- testování a analýza software, formální metody verifikace,
- systémový software, middleware, počítačová bezpečnost,
- optimalizace a vyhodnocování výkonnosti software,
- programovací jazyky a překladače,
- IoT/CPS.
Uchazeč se bude účastnit výzkumu, vývoje a správy běžících výzkumných projektů pracoviště a bude pracovat na rozšíření vlastního výzkumného portfolia, včetně účasti v grantových soutěžích a rozvoje projektů průmyslové spolupráce. Místo zahrnuje také přiměřený podíl na výuce. Uchazeč může vést studenty na všech stupních studia a učit úvodní i pokročilé předměty o softwarových systémech v angličtině (znalost českého jazyka není vyžadována).
Neformální dotazy adresujte na positions@d3s.mff.cuni.cz.
Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, mezinárodní výzkumná praxe ideálně se zkušeností z postdoktorandských pobytů, ověřená schopnost publikovat nebo účastnit se výzkumu a vývoje v softwarových projektech. Zkušenosti s metodami analýzy rozsáhlých dat, strojovým učením, statistikou, operačními systémy a hardwarovými architekturami jsou plus.
Nástup: 1. září 2022 nebo dle dohody.

Odborný asistent / odborná asistentka v Informatickém ústavu Univerzity Karlovy v oboru teoretická informatika
Kód pracovního místa: 202201-AP2-IUUK
Neformální dotazy adresované vedoucímu katedry, prof. Mgr. Michalu Kouckému, Ph.D., koucky@iuuk.mff.cuni.cz, jsou vítané.
Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru na mezinárodní úrovni a zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.
Nástup: 1. září 2022 nebo dle dohody.


Matematická sekce

Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře algebry ve mzdové třídě AP2 v oboru algebra a logika
Kód pracovního místa: 202201-AP2-KA
Odborné zaměření: Výpočetní aspekty logiky nebo algebry, nebo teorie modelů s přesahem do algebry.
Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru. Solidní mezinárodní reputace a stálá publikační aktivita v některém z uvedených oborů. Dlouhodobá zahraniční praxe v daném oboru. Pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů. Předpoklady pro zahájení habilitačního řízení do tří let od nástupu. Neformální dotazy jsou vítány, adresujte je vedoucímu katedry algebry: stanovsk@karlin.mff.cuni.cz
Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oborech algebra a logika.
Nástup: 1. září 2022 nebo podle dohody.


SPOLEČNÁ ČÁST PRO ODBORNÉ ASISTENTY

U všech uchazečů se požadují akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací (u docentů/docentek a profesorů/profesorek včetně školení doktorandů), stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • seznam vystoupení na vědeckých konferencích v oboru,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSciNet či jiné uznávané databáze),
  • motivační dopis.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 31. ledna 2022

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 12. 10. 2021