V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků
s termínem podání přihlášek 20. dubna 2022


Informatická sekce

Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře softwaru a výuky informatiky ve mzdové třídě AP2 v oboru informatika se zaměřením vývoj počítačových her.

Kód pracovního místa 202204-AP2-KSVI

Kvalifikační a jiné předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru pokud možno v kvalitních impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích či mezinárodní spolupráce.

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na vývoj počítačových her.

Nástup: 1. září 2022 nebo podle dohody.


Matematická sekce

Odborný asistent/odborná asistentka na Matematickém ústavu UK ve mzdové třídě AP2 v oboru matematické modelování a numerická matematika se zaměřením na numerickou analýzu a vysoce náročné výpočty.

Kód pracovního místa: 202204-AP2-MUUK

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru matematické modelování a numerická matematika se zaměřením na numerickou analýzu a vysoce náročné výpočty. Předpokládá se, že kandidát má bohaté zkušenosti s počítačovým řešením složitých a náročných úloh.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Neformální dotazy adresujte řediteli MÚUK: pokorny@karlin.mff.cuni.cz

Nástup: 1. září 2022 nebo podle dohody.


SPOLEČNÉ POKYNY PRO POZICE ODBORNÝCH ASISTENTŮ

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSciNet či jiné uznávané databáze),
  • motivační dopis.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 20. dubna 2022

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 9. 3. 2022