V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků
s termínem podání přihlášek 10. 6. 2021


Informatická sekce

Docent/ka na Katedře aplikované matematiky ve mzdové třídě AP3 v oboru informatika se zaměřením na diskrétní matematiku a teorii grafů.
Kód pracovního místa: 202106-AP3-KAM
Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na diskrétní matematiku a teorii grafů.
Kvalifikační předpoklady: Habilitace v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.
Nástup: 1. července 2021 nebo podle dohody.

Docent/ka na Katedře softwarového inženýrství ve mzdové třídě AP3 v oboru informatika se zaměřením na softwarové systémy v bioinformatice a cheminformatice.
Kód pracovního místa: 202106-AP3-KSI
Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na softwarové systémy v bioinformatice a cheminformatice.
Kvalifikační předpoklady: Habilitace v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.
Nástup: 1. července 2021 nebo podle dohody.

Docent/ka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů ve mzdové třídě AP3 v oboru informatika se zaměřením na paralelní a distribuované softwarové systémy a související témata (výkonnost, bezpečnost).
Kód pracovního místa: 202106-AP3-KDSS
Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na paralelní a distribuované softwarové systémy a související témata.
Kvalifikační předpoklady: Habilitace v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.
Nástup: 1. července 2021 nebo podle dohody.


Matematická sekce

Profesor/ka na Matematickém ústavu Univerzity Karlovy ve mzdové třídě AP4 v oboru matematická fyzika
Kód pracovního místa: 202106-AP4-MUUK
Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru matematická fyzika se zaměřením na kvantovou teorii pole a teorii strun
Kvalifikační předpoklady: Jmenování profesorem v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, významná publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách, jasná role v mezinárodním měřítku a schopnost koordinovat práci odborné skupiny. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.
Nástup: 1. října 2021 nebo podle dohody.
Neformální dotazy adresujte řediteli MÚUK: pokorny@karlin.mff.cuni.cz

Docent/ka na Matematickém ústavu Univerzity Karlovy ve mzdové třídě AP3 v oboru matematická analýza
Kód pracovního místa: 202106-AP3-MUUK
Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru matematická analýza parciálních diferenciálních rovnic s důrazem na nelineární rovnice fyziky kontinua.
Kvalifikační předpoklady: Habilitace v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.
Nástup: 1. října 2021 nebo podle dohody.

Docent/ka na Katedře matematické analýzy ve mzdové třídě AP3 v oboru matematická analýza se zaměřením na geometrie Banachových prostorů a deskriptivní teorie množin.
Kód pracovního místa: 202106-AP3-KMABP
Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru matematická analýza se zaměřením na geometrie Banachových prostorů a deskriptivní teorie množin.
Kvalifikační předpoklady: Jmenování docentem v relevantním oboru nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru. Zkušenosti ze zahraničních pobytů, mezinárodní spolupráce. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.
Nástup: 1. října 2021 nebo podle dohody.
Neformální dotazy adresujte vedoucímu KMA prazak@karlin.mff.cuni.cz

Docent/ka na Katedře matematické analýzy ve mzdové třídě AP3 v oboru matematická analýza se zaměřením na obecnou topologii a teorii kontinuí.
Kód pracovního místa: 202106-AP3-KMAOT
Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru matematická analýza se zaměřením na obecnou topologii a teorii kontinuí.
Kvalifikační předpoklady: Jmenování docentem v relevantním oboru nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru. Zkušenosti ze zahraničních pobytů, mezinárodní spolupráce. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.
Nástup: 1. října 2021 nebo podle dohody.
Neformální dotazy adresujte vedoucímu KMA prazak@karlin.mff.cuni.cz


SPOLEČNÁ ČÁST PRO AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • seznam vystoupení na vědeckých konferencích v oboru,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSciNet či jiné uznávané databáze),
  • motivační dopis.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 10. 6. 2021

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 10. 5. 2021