V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků
s termínem podání přihlášek 15. července 2022


Fyzikální sekce

Postdoktorandka/postdoktorand na Katedře fyziky kondenzovaných látek MFF UK v oboru kvantového transportu ab-initio.

Kód pracovního místa: 202207-PD-KFKL

Kvalifikační a jiné předpoklady: Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru. Předpokládá se znalost výpočtů z prvních princípů pomocí teorie funkcionálu hustoty (DFT). Pozitivně budou hodnoceny zkušenosti s molekulami, spin-orbitální vazbou, kvantovým transportem, balíkem Turbomole a publikace v impaktovaných časopisech.

Délka pracovní smlouvy: Smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku, s možností prodloužení, v závislosti na produktivitě postdoktoranda/postdoktorandky.

Nástup: od 1.10. 2022 nebo dle dohody


SPOLEČNÁ ČÁST PRO POSTDOKTORANDY

U všech uchazečů se požadují akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, dosažený před maximálně osmi lety. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou je čerpána mateřská dovolená, rodičovská dovolená, doba vojenské služby, doba vážných zdravotních komplikací, případně doba jiných obdobných zákonných dlouhodobých překážek výkonu práce (např. doba strávená dlouhodobou péčí o rodinného příslušníka/blízkou osobu). Předpokládá se publikační aktivita v daném oboru v periodikách uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science či jiné uznávané databáze),
  • motivační dopis – směr plánovaného vědeckého výzkumu.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 15.07.2022

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 9. 6. 2022