Společné podmínky výběrového řízení

Profesor

Předpokládaná náplň práce:

 • řešení úkolů základního nebo aplikovaného výzkumu anebo vývoje nebo umělecké činnosti s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního nebo uměleckého oboru, jehož výsledky publikuje v mezinárodně významných recenzovaných časopisech nebo mezinárodně významných vědeckých monografiích anebo mezinárodně významných recenzovaných sbornících
 • vedení nebo tvůrčí koordinace nejnáročnějších mezinárodních nebo klíčových národních výzkumných projektů
 • působení ve funkci garanta studijního programu nebo člena rady garantů studijního programu anebo člena oborové rady doktorského studijního programu
 • tvůrčí aplikace výsledků vědecko-výzkumné nebo umělecké činnosti do pedagogické činnosti, zejména do vedení studentů doktorského studijního programu; vedení specializovaných přednášek, seminářů nebo dalších forem výuky v doktorském a magisterském studijním programu
 • působení v komisích pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských disertačních prací, členství v komicích pro státní závěrečné zkoušky nebo pro státní rigorózní zkoušky
 • oponentní posuzování doktorských a habilitačních prací nebo oponentní činnost v rámci habilitačních nebo jmenovacích řízení
 • expertizní činnost na národní nebo mezinárodní úrovni; recensní a oponentská práce při posuzování zásadních projektů v rámci příslušného oboru.

Požadovaná délka praxe: 10 let v oboru

 

Docent

Předpokládaná náplň práce:

 • řešení úkolů základního nebo aplikovaného výzkumu anebo vývoje nebo umělecké činnosti se zásadním významem pro daný vědní nebo umělecký obor, jehož výsledky publikuje v recenzovaných časopisech nebo ve vědeckých monografiích anebo v recenzovaných sbornících
 • vedení nebo koordinace náročných výzkumných projektů nebo relativně samostatných částí takových projektů na alespoň národní úrovni
 • tvůrčí aplikace výsledků vědecko-výzkumné nebo umělecké činnosti do pedagogické činnosti, zejména do vedení studentů doktorského nebo magisterského studijního programu; vedení přednášek a seminářů, zejména v magisterském nebo doktorském studijním programu; vedení a oponování diplomových a doktorských prací
 • působení v komisích pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských disertačních prací, členství v komicích pro státní závěrečné zkoušky nebo pro státní rigorózní zkoušky
 • oponentní posuzování doktorských nebo habilitačních prací nebo oponentní činnost v rámci habilitačních řízení
 • recensní a oponentská činnost na národní úrovni při posuzování projektů v rámci příslušného oboru.

Požadovaná délka praxe: 6 let v oboru

 

Odborný asistent

Předpokládaná náplň práce:

 • samostatné řešení složitých výzkumných nebo vývojových anebo uměleckých úkolů, jehož výsledky publikuje v recenzovaných časopisech nebo ve vědeckých monografiích anebo v recenzovaných sbornících
 • podíl na organizačním zabezpečení výzkumné nebo pedagogické činnosti
 • podíl na vedení přednášek a realizace dalších forem pedagogické činnosti v bakalářském nebo magisterském studijním programu, a to i v programech celoživotního vzdělávání
 • kontrola studia, včetně vedení nebo konzultování anebo oponování diplomových, popřípadě bakalářských prací, nejde-li o působení na fakultě nebo další součásti, kde se z důvodu akreditovaných studijních programů obhajoby těchto prací nekonají

Požadovaná délka praxe: 4 roky v oboru

 

Vědecký pracovník akademický

Předpokládaná náplň práce:

 • samostatné řešení složitých vědeckých nebo výzkumných anebo vývojových nebo uměleckých úkolů v příslušném oboru, jehož výsledky publikuje v recenzovaných časopisech
 • práce ve výzkumném týmu, včetně kooperace se zahraničními badateli
 • recensní a oponentská činnost při posuzování projektů v rámci příslušného oboru

Požadovaná délka praxe: 5 let v oboru

 

Lektor

Předpokládaná náplň práce:

 • vedení přednášek a realizace dalších forem pedagogické činnosti v bakalářském nebo magisterském studijním programu, a to i v programech celoživotního vzdělávání
 • kontrola studia, včetně vedení nebo konzultování anebo oponování bakalářských anebo diplomových prací, nejde-li o působení na fakultě nebo další součásti, kde se z důvodu akreditovaných studijních programů obhajoby těchto prací nekonají
 • publikační činnost zejména pro vzdělávací účely

Požadovaná délka praxe: 5 let v oboru