737. Referát vnitřního auditu

Referát vnitřního auditu jako součást vnitřního kontrolního systému MFF UK provádí organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídicí kontroly, včetně prověřování souladu vybraných finančních a majetkových operací s platnými právními předpisy.

Personální obsazení

Externí pracovník