3. Učitelství matematiky-deskriptivní geometrie pro střední školy

Garantující pracoviště: Katedra didaktiky matematiky
Oborový garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (KDM)
Garant za pedagogiku a psychologii: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (KDF)

Doporučený průběh studia

1. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NPED034Pedagogika I 32/0 Z
NPED035Pedagogika II 30/2 Z
NPED033Psychologie 62/2 Z
NDIM001Didaktika matematiky 62/2 Z+Zk
NUMP021Moderní matematická analýza 62/2 Z+Zk
NUMP020Algebra II 62/2 Z+Zk
NSZZ023Diplomová práce I 60/4 Z
NDIM005Pedagogická praxe z matematiky I 11 týden Z 
NDIM006Pedagogická praxe z matematiky II 1 2 týdny Z
NDGE011Algebraická geometrie 32/0 Zk
NDGE012Diferenciální geometrie II 62/2 Z+Zk
NDGE013Didaktika deskriptivní geometrie 62/2 Z+Zk
NDGE016Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie I 11 týden Z 
NDGE017Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie II 1 2 týdny Z
NUMV090Teorie her 22/0 Z
NUMV021Geometrie a architektura 20/2 Z
NMUM465Vývoj matematického vzdělávání 20/2 Z
NUMV047Pravděpodobnost a finanční matematika pro střední školu 30/2 Z
NMUG305Dějiny deskriptivní geometrie 32/0 Zk
NMUG361Aplikace deskriptivní geometrie 22/0 Z
NUMV100Psychologické drobnosti pro učitele 20/2 Z

2. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NUMP015Dějiny matematiky I 32/0 KZ
NUMP016Logika a teorie množin 32/0 Zk
NUMP017Geometrie III 32/0 Zk
NUMV043Metody řešení matematických úloh 30/2 Z
NDIM007Pedagogická praxe z matematiky III 12 týdny Z 
NDGE014Deskriptivní geometrie III 62/2 Z+Zk
NDGE018Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie III 12 týdny Z 
NSZZ024Diplomová práce II 90/6 Z
NSZZ025Diplomová práce III 150/10 Z
 Povinně volitelné předměty 6  
NMUM461Aplikace matematiky pro učitele 20/2 Kv
NUMV101Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti 32/0 Zk
NUMV048Statistika a pojistná matematika pro střední školu 30/2 Z
NUMV009Geometrie a učitel I 20/2 Z

Státní závěrečná zkouška

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze čtyř částí:
z obhajoby diplomové práce
z ústní zkoušky z matematiky a didaktiky matematiky
z ústní zkoušky z deskriptivní geometrie a didaktiky deskriptivní geometrie
z ústní zkoušky z pedagogiky a psychologie

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

získání alespoň 120 kreditů
splnění všech povinných předmětů oboru Učitelství matematiky-deskriptivní geometrie
získání alespoň 6 kreditů z povinně volitelných předmětů
odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce z nediplomního aprobačního předmětu

získání alespoň 90 kreditů

Státní závěrečnou zkoušku z nediplomního aprobačního předmětu a jeho didaktiky může student skládat již v zimním semestru 2. ročníku.

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie

získání alespoň 40 kreditů
splnění předmětů Pedagogika I, Pedagogika II a Psychologie

Státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie může student skládat nejdříve v letním semestru 1. ročníku.

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce z matematiky a didaktiky matematiky

Témata jsou stejná jako pro obor Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy.

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce z deskriptivní geometrie a didaktiky deskriptivní geometrie

1. Porovnání jednotlivých promítacích metod
Zavedení, konstrukční postupy, názornost, užití v praxi

2. Rozvíjení prostorové představivosti
Modely, prostorová řešení úloh, rysy, obrazy, náčrtky.

3. Metody výuky rýsování a technického kreslení
Přehled o učivu na ZŠ, gymnáziích a průmyslových školách. Metodické zpracování tematických celků.

4. Užití středové kolineace v deskriptivní geometrii
Typy a specifikace středových kolineací v rovině a v prostoru. Užití kolineace při konstrukci průmětů těles, rovinných řezů, perspektivních obrazů a perspektivního reliéfu. Užití kolineace k odvození některých ploch a jejich vlastností (obrazy kulové plochy, jednodílného hyperboloidu).

5. Přímkové plochy
Určení přímkových ploch, plochy 2. stupně, ukázky ploch 3. a 4. stupně. Chaslesova věta a její užití. Konoidy.

6. Obecné vlastnosti rotačních ploch
Zavedení, významné čáry na ploše. Konstrukce průmětů ploch. Tečné roviny a řezy vybraných ploch (anuloid, plochy 2. stupně atp.) rovinami.

7. Základy kinematické geometrie v rovině
Základní pojmy, určení pohybu v rovině. Významné typy pohybů (eliptický, kardioidický, cykloidální, evolventní).

8. Šroubovice, šroubový pohyb, šroubové plochy
Vlastnosti šroubovice. Třídění šroubových ploch a jejich užití v praxi.

9. Užití deskriptivní geometrie v praxi
Geometrický podklad diagnostických přístrojů (rentgen, tomograf) a kartografických metod. Užití ploch ve strojnictví a stavebnictví. Technické kreslení.

10. Parametrické vyjádření křivky
Parametrizace obloukem, Frenetovy vzorce. Výpočet křivosti a torze při obecném parametru. Oskulační kružnice.

11. Parametrické vyjádření plochy
První a druhá základní forma plochy.

12. Křivky na ploše
Hlavní směry a hlavní křivosti. Gaussova křivost plochy.

13. Geodetické křivky na ploše

14. Geometrické základy kartografie

15. Deskriptivní geometrie podporovaná počítačem

16. Mezipředmětové vztahy a jejich využití

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie

Témata jsou stejná jako pro obor Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy.

Povinně volitelné a doporučené volitelné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NUMV090Teorie her 22/0 Z
NMUM461Aplikace matematiky pro učitele 20/2 Kv
NUMV021Geometrie a architektura 20/2 Z
NMUM465Vývoj matematického vzdělávání 20/2 Z
NUMV101Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti 32/0 Zk
NUMV047Pravděpodobnost a finanční matematika pro střední školu 30/2 Z
NMUG305Dějiny deskriptivní geometrie 32/0 Zk
NMUG361Aplikace deskriptivní geometrie 22/0 Z
NUMV100Psychologické drobnosti pro učitele 20/2 Z
NUMV048Statistika a pojistná matematika pro střední školu 30/2 Z
NUMV009Geometrie a učitel I 20/2 Z

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.