1. Základní informace

V rámci bakalářského studia má MFF akreditovány následující studijní obory týkající se učitelství:

Fyzika zaměřená na vzdělávání1 (jednooborové studium)
Matematika se zaměřením na vzdělávání2 (dvouoborové studium)
Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání2 (dvouoborové studium)
Informatika se zaměřením na vzdělávání3 (dvouoborové studium)

1 Je zařazeno pod studijní program Fyzika.

2 Je zařazeno pod studijní program Matematika.

3 Je zařazeno pod studijní program Informatika.

Studijní obor Fyzika zaměřená na vzdělávání obsahuje sám o sobě část týkající se matematiky, jedná se o bakalářský stupeň učitelství kombinace Fyzika - Matematika. V případě dvouoborového studia posluchač studuje dva takovéto obory, jejichž požadavky jsou ovšem v porovnání s jednooborovými obory poloviční.

V dalším textu jsou popsány studijní plány pro následující studijní obory vyučované na MFF:

Fyzika zaměřená na vzdělávání (jednooborové studium, kombinace Fyzika - Matematika)
Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Jednotlivé obory dvouoborových studií lze studovat v těchto kombinacích:
Matematika se zaměřením na vzdělávání - Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání - Informatika se zaměřením na vzdělávání
Ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK je na MFF možno dále studovat obor Matematika se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s následujícími obory:

Anglistika a amerikanistika
Český jazyk a literatura
Francouzská filologie
Filozofie
Hispanistika
Latinský jazyk a literatura
Německý jazyk a literatura
Studijní plány těchto oborů realizovaných na Filozofické fakultě UK jsou k dispozici na stránce http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/.


V rámci Univerzity Karlovy je možno dále studovat obor Matematika se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s následujícími obory nabízenými na jiné fakultě. Studenti těchto kombinací mají za svou kmenovou fakultu onu jinou, níže uvedenou fakultu.

Přírodovědecká fakulta UK:

Biologie se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Geografie se zaměřením na vzdělávání

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK:

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Studijní plány

Studijní plány určují skladbu povinných a povinně volitelných předmětů a dále požadavky ke státní zkoušce. Povinně volitelné předměty jsou pro každý obor rozděleny do několika skupin a pro každou skupinu je určen minimální počet kreditů, který je z dané skupiny třeba získat před přihlášením se ke státní zkoušce. Vedle povinných předmětů a předepsaného množství povinně volitelných předmětů si může každý posluchač podle vlastního výběru zapisovat další předměty vyučované na naší fakultě, v případě zájmu i na jiných fakultách naší univerzity (tzv. volitelné předměty).

Doporučený průběh studia

Doporučený průběh studia je pro každý obor vypracován tak, aby na sebe povinné předměty navazovaly, aby student získal včas kredity potřebné pro zápis do dalšího úseku studia a aby včas splnil podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce. Doporučený průběh studia je podporován také při tvorbě celofakultního rozvrhu. Doporučené průběhy studia pro jednotlivé obory jsou uvedeny v další části textu u popisu jednotlivých oborů.

Předměty společného základu dvouoborových studií

Dále uvedené předměty jsou společné pro studenty všech oborů dvouoborových studií na MFF UK (s malou výjimkou u tělesné výchovy pro studenty s FF UK, uvedenou níže).

1. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NTVY014Tělesná výchova I110/2 Z
NJAZ070Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé I210/2 Z
NTVY015Tělesná výchova II110/2 Z
NJAZ072Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé II210/2 Z

2. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NTVY016Tělesná výchova III110/2 Z
NJAZ074Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé III210/2 Z
NTVY017Tělesná výchova IV110/2 Z
NJAZ090Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé IV210/2 Z
NJAZ091Anglický jazyk310/0 Zk

1 Místo jednoho z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 je možné si zapsat letní výcvikový kurz NTVY018 nebo zimní výcvikový kurz NTVY019. Tyto kurzy může student absolvovat kdykoli v průběhu bakalářského studia.

2 Výuka anglického jazyka NJAZ070, NJAZ072, NJAZ074, NJAZ090 v rozsahu 0/2 v každém semestru je určena pro středně pokročilé a pokročilé. Začátečníci a mírně pokročilí si místo ní zapíší předměty NJAZ071, NJAZ073, NJAZ075, NJAZ089 s rozsahem výuky 0/4 v každém semestru.

3 Povinnou zkoušku z anglického jazyka NJAZ091 je možné absolvovat v zimním nebo v letním semestru.

3. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NSZZ031Vypracování a konzultace bakalářské práce 60/4 Z

Společný základ pro studenty s jedním oborem na FF UK

Pro studenty dvouoborového studia realizovaného ve spolupráci MFF a FF není povinný předmět Filosofie, který je ve studijních plánech FF UK veden jako povinný pro dvouoborová studia ryze na FF UK. Studentům nicméně doporučujeme absolvovat tento předmět v rámci volitelných předmětů.

Tělesnou výchovu studenti absolvují na MFF UK, a to v rozsahu pouze dvou semestrů, oproti tomu, jak je uvedeno výše.

Místo předmětu NJAZ091 Anglický jazyk si studenti zapíší Cizí jazyk na FF. Při volbě úrovně (B2+, B2-) se řídí požadavky svého oboru na FF. Volba případných dalších cizích jazyků se řídí pravidly příslušného oboru na FF. Studenti kombinace s oborem Anglistika a amerikanistika se řídí pravidly platnými pro tento obor. Student tedy plní cizí jazyky přesně dle požadavků svého oboru na FF, musí si však v rámci alespoň jednoho z těchto předmětů zvolit angličtinu, nestuduje-li ji přímo jako obor.

Píše-li student bakalářskou práci na oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání, zapíše si předmět NSZZ031 Vypracování a konzultace bakalářské práce a místo předmětu Bakalářský seminář na FF si zapíše libovolný volitelný předmět z nabídky FF.

Píše-li student bakalářskou práci na oboru realizovaném na FF, zapíše si místo předmětu NSZZ031 Vypracování a konzultace bakalářské práce Bakalářský seminář předepsaný na svém diplomním oboru a místo předmětu NSZZ031 si zapíše doporučené volitelné předměty z nabídky oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání.

V případě dotazů týkajících se dvouoborového studia uskutečňovaného společně s FF se můžete obracet na Mgr. Zdeňka Halase, DiS., Ph.D.

Státní závěrečná zkouška

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí:
obhajoba bakalářské práce
ústní zkouška z diplomního oboru
ústní zkouška z nediplomního oboru

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce z diplomního oboru a k obhajobě bakalářské práce

získání alespoň 180 kreditů
splnění všech povinných předmětů diplomního oboru
obsahuje-li diplomní obor skupiny povinně volitelných předmětů, je třeba získat předepsaný počet kreditů z každé skupiny
odevzdání vypracované bakalářské práce ve stanoveném termínu

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce z nediplomního oboru

získání alespoň 140 kreditů

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce jsou uvedeny u příslušných oborů.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.