1. Obecná fyzika

Garantující pracoviště: Kabinet výuky obecné fyziky
Oborový garant: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.

Pracovištěm garantujícím výuku bakalářského studia Obecná fyzika s výjimkou některých povinně volitelných a doporučených volitelných předmětů je Kabinet výuky obecné fyziky. Za výuku povinně volitelných předmětů odpovídají stejná pracoviště, která zajišťují jednotlivé studijní obory navazujícího magisterského studijního programu Fyzika.

Charakteristika studijního oboru:
Obor obecná fyzika poskytuje základní znalosti z experimentální a teoretické fyziky, matematiky a programování. Ve třetím roce studia se studentovi doporučuje volbou povinně volitelných předmětů a tématu bakalářské práce orientovat jak na přípravu na navazující magisterské studium tak i na získání prakticky orientovaných znalostí v následujících zaměřeních: astronomie a astrofyzika, geofyzika, meteorologie a klimatologie, teoretická fyzika, fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, optika a optoelektronika, fyzika povrchů a ionizovaných prostředí, biofyzika a chemická fyzika, jaderná a subjaderná fyzika, matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice.

Cíle studia:
Cílem studia studijního oboru Obecná fyzika je poskytnout studentům ucelené základní vzdělání pokrývající všechny obory fyziky, odpovídající poměrně rozsáhlé znalosti z matematiky a základy programování. Na tento základ navazují ve třetím roku studia povinně volitelné a volitelné předměty, s jejichž pomocí může student získat základní znalosti v deseti oborech pokrývajících celou fyziku a připravit se na navazující magisterské studium nebo uzavřít své vzdělání na bakalářské úrovni.

Profil absolventa:
Absolvent studijního oboru Obecná fyzika má ucelené znalosti v experimentální a teoretické fyzice pokrývající všechny obory fyziky. Současně získává i velmi solidní znalosti z matematiky a osvojí si i základy programování. Volbou povinně volitelných a volitelných předmětů student může získat prohloubené znalosti v jednom z deseti oborů fyziky. Vzhledem k šíři vzdělání, přizpůsobivosti a všeobecně oceňované schopnosti abstraktního a tvořivého myšlení je student výborně připraven jak na navazující magisterské studium, tak na zaměstnání v řadě prakticky orientovaných oborů, kde jsou tyto schopnosti vyžadovány.

Doporučený průběh studia

Předměty povinné ke státní závěrečné zkoušce jsou vytištěny tučně, povinně volitelné předměty normálním písmem, doporučené volitelné předměty kurzívou.

1. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NOFY021Fyzika I (mechanika a molekulová fyzika) 84/2 Z+Zk
NOFY055Úvod do praktické fyziky 20/1 Z
NMAF051Matematická analýza I 104/3 Z+Zk
NMAF027Lineární algebra I 52/2 Z+Zk
NOFY056Programování pro fyziky 52/2 Z+Zk
NTVY014Tělesná výchova I110/2 Z
NOFY018Fyzika II (elektřina a magnetismus) 84/2 Z+Zk
NOFY066Fyzikální praktikum I pro obor Obecná fyzika 50/3 KZ
NMAF052Matematická analýza II 104/3 Z+Zk
NMAF028Lineární algebra II 52/2 Z+Zk
NTVY015Tělesná výchova II110/2 Z
 Kurz bezpečnosti práce I20  
NJAZ070Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé I310/2 Z
NOFY002Proseminář z matematických metod fyziky 20/2 Z
NOFY067Fyzika v experimentech I 21/0 Z
NOFY071Procvičovací seminář z Fyziky I 20/2 Z
NJAZ072Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé II310/2 Z
NOFY011Proseminář z elektrodynamiky 20/2 Z
NOFY068Fyzika v experimentech II 21/0 Z
NJSF036Použití počítačů ve fyzice 20/2 KZ

1Místo jednoho z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 je možné si zapsat letní výcvikový kurz NTVY018 nebo zimní výcvikový kurz NTVY019. Tyto kurzy může student absolvovat kdykoli v průběhu bakalářského studia.

2Kurz je organizován jednorázově zpravidla v letním semestru. Informace jsou vždy před začátkem semestru na http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/.

3 Výuka anglického jazyka NJAZ070, NJAZ072, NJAZ074, NJAZ090 v rozsahu 0/2 v každém semestru je určena pro středně pokročilé a pokročilé. Začátečníci a mírně pokročilí si místo ní zapíší předměty NJAZ071, NJAZ073, NJAZ075, NJAZ089 s rozsahem výuky 0/4 v každém semestru.

2. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NOFY022Fyzika III (optika) 73/2 Z+Zk
NOFY024Fyzikální praktikum II pro obor Obecná fyzika 40/3 KZ
NMAF061Matematika pro fyziky I 74/2 Z+Zk
NOFY003Teoretická mechanika 73/2 Z+Zk
NOFY023Speciální teorie relativity 32/0 Zk
NTVY016Tělesná výchova III110/2 Z
NOFY025Fyzika IV (atomová fyzika a elektronová struktura látek) 63/1 Z+Zk
NOFY028Fyzikální praktikum III pro obor Obecná fyzika 50/4 KZ
NMAF062Matematika pro fyziky II 63/2 Z+Zk
NOFY026Klasická elektrodynamika 62/2 Z+Zk
NOFY027Úvod do kvantové mechaniky 62/2 Z+Zk
NTVY017Tělesná výchova IV110/2 Z
NJAZ091Anglický jazyk210/0 Zk
NJAZ074Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé III210/2 Z
NOFY010Proseminář z optiky 30/2 Z
NTMF069Proseminář teoretické fyziky I 30/2 Z
NOFY047Problémy současné fyziky I 30/2 Z
NOFY059Experimentální metody fyziky I 30/2 Z
NMAI059Pravděpodobnost a statistika 62/2 Z+Zk
NPOZ007Filozofické problémy fyziky 20/1 Z
NPOZ008Fyzika jako dobrodružství poznání 30/2 Z
NGEO078Mechanika kontinua 52/1 Z+Zk
NOFY062Pravděpodobnostní metody fyziky 52/1 Z+Zk
NJAZ090Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé IV210/2 Z
NTMF029Proseminář teoretické fyziky II 30/2 Z
NOFY057Proseminář z kvantové fyziky atomárních soustav 30/2 Z
NOFY054Proseminář z kvantové mechaniky 30/2 Z
NOFY048Problémy současné fyziky II 30/2 Z
NOFY060Experimentální metody fyziky II 30/2 Z

1 Místo jednoho z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 je možné si zapsat letní výcvikový kurz NTVY018 nebo zimní výcvikový kurz NTVY019. Tyto kurzy může student absolvovat kdykoli v průběhu bakalářského studia.

2 Výuka anglického jazyka NJAZ070, NJAZ072, NJAZ074, NJAZ090 v rozsahu 0/2 v každém semestru je určena pro středně pokročilé a pokročilé. Začátečníci a mírně pokročilí si místo ní zapíší předměty NJAZ071, NJAZ073, NJAZ075, NJAZ089 s rozsahem výuky 0/4 v každém semestru.

3. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NOFY029Fyzika V (jaderná a subjaderná fyzika) 63/1 Z+Zk
NOFY030Fyzikální praktikum IV pro obor Obecná fyzika 40/3 KZ
NMAF063Matematika pro fyziky III 94/2 Z+Zk
NOFY031Termodynamika a statistická fyzika173/2 Z+Zk
NTMF043Termodynamika a statistická fyzika I173/2 Z+Zk
NSZZ031Vypracování a konzultace bakalářské práce 60/4 Z
 Povinně volitelné předměty210  
 Kurz bezpečnosti práce II30  
NJSF148Proseminář z jaderné a částicové fyziky 20/2 Z
NBCM144Proseminář termodynamiky a statistické fyziky 30/2 Z
NOFY064Výpočetní technika ve fyzikálním experimentu 40/3 KZ
NMAF006Vybrané partie z matematiky pro fyziky 32/0 Zk
NGEO090Proseminář fyziky Země a planet 30/2 Z
NOFY065Výběrové praktikum z elektroniky a počítačové techniky 40/3 KZ

1 Studenti si zapisují jeden z těchto alternativních předmětů. Předmět NTMF043 (Termodynamika a statistická fyzika I) je určen především pro budoucí studenty oboru Teoretická fyzika.

2 Seznam povinně volitelných předmětů je uveden níže. Viz též podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce.

3 Kurz je nezbytný pro studenty, kteří mají zadanou experimentální bakalářskou práci, konají práci v laboratoři nebo navštěvují praktika (předměty NOFY028, NOFY030, NOFY065, NFPL151, NJSF006 atd.). Kurz zajišťují jednotlivá pracoviště.

Kurz bezpečnosti práce

Podmínkou pro samostatnou práci v laboratoři (zahájení praktik a experimentální bakalářské práce) je absolvování kurzu bezpečnosti práce, který je organizován pro všechny studenty fyziky kabinetem výuky obecné fyziky, a to jednorázově zpravidla v letním semestru. Informace jsou vždy před začátkem semestru na http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/. Platnost kurzu je dva roky.

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou uspořádány do bloků, jež odpovídají oborům navazujícího magisterského studijního programu Fyzika, a proto se zájemcům o navazující magisterské studium doporučuje příslušný blok absolvovat. Výuku těchto předmětů zajišťují pracoviště, která garantují jednotlivé studijní obory magisterského studia.

Studenti, kteří nemají zájem o navazující magisterské studium, si mohou zapsat předměty dle vlastního uvážení. S ohledem na získání ucelených znalostí je však i v tomto případě vhodné dát přednost předmětům z jednoho bloku uvedeného níže, případně se poradit s příslušným garantem oboru o zapsání dalších vybraných přednášek z navazujícího magisterského studia.

Povinně volitelné předměty jsou vytištěny normálním písmem, doporučené volitelné předměty kurzívou.

1. Astronomie a astrofyzika

kódPředmětKredityZSLS
NOFY042Základy kvantové teorie 94/2 Z+Zk
NAST035Základy astronomie a astrofyziky 126/2 Z+Zk
NAST036Analýza dat a modelování v astronomii 32/0 Zk
NTMF111Obecná teorie relativity 43/0 Zk
NAST023Astrofyzika pro fyziky 32/0 Zk
NAST020Fyzika malých těles sluneční soustavy 32/0 Zk
NAST110Seminář Astronomického ústavu UK (PV) 30/2 Z0/2 Z
NAST026Dějiny astronomie 31/1 Z1/1 Z
NAST021Vybrané kapitoly z astrofyziky 32/0 Zk

2. Geofyzika

kódPředmětKredityZSLS
NGEO029Přehled geofyziky 52/1 Z+Zk
NPRF018Počítače v geofyzice 52/1 Z+Zk
NGEO078Mechanika kontinua 52/1 Z+Zk
NGEO005Fourierova spektrální analýza 52/1 Z+Zk
NGEO076Obrácené úlohy a modelování ve fyzice 32/0 Zk
NMAF001Vybrané kapitoly z parciálních diferenciálních rovnic 32/0 Zk
NGEO096Úvod do planetologie 32/0 Zk

3. Meteorologie a klimatologie

kódPředmětKredityZSLS
NMET034Hydrodynamika 63/1 Z+Zk
NMET004Šíření akustických a elektromagnetických vln v atmosféře 43/0 Zk
NMET012Všeobecná klimatologie 63/1 Z+Zk
NMET050Statistické metody zpracování fyzikálních dat 62/2 Zk
NMET035Synoptická meteorologie I 32/0 Zk
NMAF026Deterministický chaos 32/0 Zk
NMET076Zpracování fyzikálních dat v R 31/1 KZ
NMET021Meteorologické přístroje a pozorovací metody 43/0 Zk
NPRF050Programování v Pythonu 42/1 KZ
NPRF031Programování v meteorologii 62/2 KZ

4. Teoretická fyzika

kódPředmětKredityZSLS
NTMF066Kvantová mechanika I194/2 Z+Zk
NTMF067Kvantová mechanika II294/2 Z+Zk
NTMF111Obecná teorie relativity 43/0 Zk
NTMF059Geometrické metody teoretické fyziky I 62/2 Z+Zk
NTMF061Teorie grup a její aplikace ve fyzice 62/2 Z+Zk
NTMF044Termodynamika a statistická fyzika II 73/2 Z+Zk
NMAF006Vybrané partie z matematiky pro fyziky 32/0 Zk
NTMF100Odborné soustředění ÚTF 20/1 Z

1 Místo této přednášky lze zapsat NJSF094 (Kvantová mechanika I).

2 Místo této přednášky lze zapsat NJSF095 (Kvantová mechanika II).

5. Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

kódPředmětKredityZSLS
NBCM110Kvantová teorie I 94/2 Z+Zk
NFPL502Úvod do fyziky pevných látek 63/1 Z+Zk
NFPL505Úvod do fyziky měkkých materiálů 31/1 Z+Zk
NFPL192Proseminář fyziky kondenzovaných soustav 30/2 Z
NFPL141Kvantová teorie II 52/1 Z+Zk
NOFY034Metody zpracování fyzikálních měření 32/0 Zk
NFPL151Experimentální cvičení FPL 30/2 Z
NFPL035Úvod do krystalografie a strukturní analýzy 52/1 Z+Zk
NFPL155Studium reálné struktury pevných látek 32/0 Zk
NFPL163Fyzika magnetických materiálů 32/0 Zk
NFPL043Úvod do fyziky organických polovodičů 32/0 Zk
NFPL115Elektronová mikroskopie 32/0 Zk
NFPL074Praktické užití transmisní elektronové mikroskopie 40/3 Z
NFPL059Fyzikální akustika 31/1 KZ
NFPL161Perspektivní materiály a jejich příprava 32/0 Zk
NFPL092Radiofrekvenční spektroskopie pevných látek 32/0 Zk
NFPL095Základy kryotechniky 32/0 Zk
NFPL169Hyperjemné interakce a jaderný magnetismus 32/0 Zk
NEVF105Vakuová technika 32/0 Zk
NBCM090Fyzika povrchů a tenkých vrstev polymerů 32/0 Zk

6. Optika a optoelektronika

kódPředmětKredityZSLS
NBCM110Kvantová teorie I 94/2 Z+Zk
NOOE021Vlnová optika 94/2 Z+Zk
NOOE001Základy optické spektroskopie 32/0 Zk
NMAF035Numerické metody zpracování experimentálních dat 32/0 Zk
NOOE048Základy konstrukce a výroby optických prvků 20/1 Z
NOOE114Nové materiály a technologie 32/0 Zk
NOOE116Základy fotoniky 32/0 Zk

7. Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí

kódPředmětKredityZSLS
NOFY042Základy kvantové teorie 94/2 Z+Zk
NEVF158Základy fyziky pevných látek 63/1 Z+Zk
NEVF105Vakuová technika 32/0 Zk
NEVF140Úvod do fyziky povrchů 32/0 Zk
NEVF100Metody fyziky plazmatu 32/0 Zk
NEVF104Seminář fyziky povrchů a plazmatu 20/1 Z
NEVF112Měření a zpracování dat v materiálovém výzkumu 32/0 Zk
NEVF135Programování v IDL — zpracování a vizualizace dat 31/1 KZ
NEVF101Základy elektroniky 32/0 Zk
NEVF102Úvod do počítačové fyziky 62/2 Z+Zk
NEVF119Elektronika povrchů 32/0 Zk
NEVF103Technika tenkých vrstev 32/0 Zk
NEVF164Úvod do statistického zpracování dat ve fyzice povrchů a plazmatu 32/0 Zk

8. Biofyzika a chemická fyzika

kódPředmětKredityZSLS
NBCM110Kvantová teorie I 94/2 Z+Zk
NBCM035Obecná chemie 52/1 Z+Zk
NMAF035Numerické metody zpracování experimentálních dat 32/0 Zk
NBCM094Úvod do problémů současné biofyziky230/2 Z
NBCM112Metody magnetické rezonance v biofyzice 43/0 Zk
NBCM111Kvantová teorie II173/2 Z+Zk
NOFY052Měřicí technika ve fyzice 40/3 Z
NBCM010Bioorganická chemie 52/1 Z+Zk
NBCM014Struktura, dynamika a funkce biologických membrán 32/0 Zk
NBCM102Základy klasické radiometrie a fotometrie 32/0 Zk
NOOE036Úvod do fyzikální a molekulární akustiky 32/0 Zk
NBCM026Experimentální technika v molekulární spektroskopii 32/0 Zk
NOOE004Emisní spektroskopie v biofyzice 32/0 Zk
NBCM027Symetrie molekul 52/1 Z+Zk

1,2 Předmět označený 1 si volí zájemci o Chemickou fyziku a Teorii molekulárních systémů. Předměty označené 2 si volí zájemci o Biofyziku.

9. Jaderná a subjaderná fyzika

kódPředmětKredityZSLS
NJSF094Kvantová mechanika I194/2 Z+Zk
NJSF095Kvantová mechanika II294/2 Z+Zk
NJSF103Experimentální metody jaderné a subjaderné fyziky 63/1 Z+Zk
NJSF006Praktikum jaderné fyziky 60/4 KZ
NOFY034Metody zpracování fyzikálních měření 32/0 Zk

1 Místo této přednášky lze zapsat NTMF066 (Kvantová mechanika I).

2 Místo této přednášky lze zapsat NTMF067 (Kvantová mechanika II).

10. Matematické a počítačové modelování ve fyzice

kódPředmětKredityZSLS
NTMF066Kvantová mechanika I194/2 Z+Zk
NMNM201Základy numerické matematiky 84/2 Z+Zk
NMMA334Úvod do parciálních diferenciálních rovnic 104/4 Z+Zk
NMNM334Úvod do matematického modelování 53/0 Zk
NMMA333Obyčejné diferenciální rovnice 52/2 Z+Zk

1 Pro zájemce o zaměření Mnohočásticové systémy, Kvantové systémy a Částicová fyzika. Místo této přednášky lze také zapsat NJSF094 (Kvantová mechanika I) nebo NBCM110 (Kvantová teorie I).

Státní závěrečná zkouška

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí:
z obhajoby bakalářské práce
z ústní části zkoušky

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

získání alespoň 180 kreditů
splnění všech povinných předmětů zvoleného oboru
splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 10 kreditů
odevzdání vypracované bakalářské práce ve stanoveném termínu

Bakalářská práce

Bakalářská práce se zpravidla zadává v zimním semestru třetího roku studia. Téma bakalářské práce si student volí z nabídky fyzikálních pracovišt.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

Zkouška má přehledový charakter. Jsou kladeny jen širší otázky a žádá se, aby posluchač prokázal pochopení základních problémů, byl schopen je ilustrovat na konkrétních situacích a osvědčil určitou míru syntézy a hlubšího pochopení. Kromě znalosti teorie jevu se tedy předpokládá i znalost základní metodiky měření příslušných veličin. Předmětem zkoušky jsou následující partie fyziky:

1. Mechanika hmotného bodu a soustav hmotných bodů
Základní kinematické veličiny. Newtonovy pohybové zákony. Inerciální soustavy. První a druhá impulzová věta. Keplerovy zákony. Harmonický oscilátor (tlumený i netlumený), vynucené kmity. D'Alembertův princip. Lagrangeovy rovnice 2. druhu. Hamiltonovy kanonické rovnice.

2. Kinematika a dynamika tuhého tělesa
Eulerovy úhly a kinematické rovnice. Tenzor setrvačnosti. Eulerovy dynamické rovnice. Pohyb setrvačníků.

3. Mechanika kontinua
Tenzor napětí a deformace, Hookův zákon. Rovnice struny a její řešení. Pohybová rovnice ideální tekutiny, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice. Viskozní tekutiny, Navierovy-Stokesovy rovnice. Laminární a turbulentní proudění.

4. Struktura látek
Atomová struktura látek. Typy vazeb. Skupenství látek. Brownův pohyb.

5. Základy termodynamiky a statistické fyziky
Teplo, teplota, tepelná kapacita. Termodynamické potenciály. Hlavní zákony termodynamiky. Ideální plyn. Stavová rovnice, Carnotův cyklus. Fázový prostor, rozdělovací funkce. Liouvilleova rovnice. Základní statistická rozdělení. Entropie ve statistické fyzice.

6. Základy kinetické teorie
Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení, tlak, teplota, vnitřní energie. Transportní jevy v plynech. Molekulární jevy v kapalinách, Avogadrovo číslo.

7. Základní elektromagnetické veličiny a jejich měření
Intenzity elektrického a magnetického pole, elektrická a magnetická indukce. Materiálové vztahy. Metody měření elektrických a magnetických veličin.

8. Maxwellovy rovnice a jejich základní důsledky
Elektromagnetické potenciály a jejich vlastnosti. Zákony zachování v teorii elektromagnetického pole. Vlastnosti stacionárních, kvazistacionárních a nestacionárních polí.

9. Základní principy speciální teorie relativity
Otázka éteru a Michelsonův-Morleyův experiment. Výchozí principy speciální teorie relativity, Lorentzova transformace. Minkowského prostoročas, světelný kužel. Relativistická pohybová rovnice, ekvivalence hmotnosti a energie. Maxwellovy rovnice ve čtyřrozměrném tvaru.

10. Elektrické obvody stacionární, kvazistacionární a střídavé
Ustálený a neustálený stav. Metody řešení elektrických obvodů. Kirchhoffova pravidla. Jouleův zákon.

11. Elektromagnetické vlny
Pojem rovinné a kulové vlny, šíření v neomezeném prostředí. Polarizační vlastnosti rovinné vlny. Dipólové záření. Elektromagnetické vlny v látkách. Rovinná vlna na rozhraní, Fresnelovy vzorce. Elektromagnetická teorie světla. Index lomu, disperze.

12. Optika
Interferenční a ohybové jevy. Koherence světla. Optické interferometry. Fresnelův a Fraunhofferův ohyb, optická mřížka. Braggova rovnice. Základy holografie. Šíření světla v anizotropním prostředí, dvojlom. Laser. Základy vláknové a nelineární optiky. Geometrická optika. Zrcadla, čočky, zobrazovací rovnice. Optické zobrazovací přístroje. Optická spektroskopie. Zákony záření černého tělesa.

13. Variační formulace fyzikálních zákonů
Hamiltonův variační princip, vztah mezi mechanikou a geometrickou optikou. Hamiltonův princip pro soustavy s nekonečně mnoha stupni volnosti (struna, elektromagnetické pole).

14. Stavba atomů, molekul a kondenzovaných látek
Stacionární stavy atomů a molekul, elektrické a magnetické momenty. Elektronové stavy v kondenzovaných látkách. Pásová struktura a elektrická vodivost pevných látek. Vodivost kapalin a plynů. Dielektrické a magnetické vlastnosti látek.

15. Experimentální základy kvantové hypotézy
Částicové vlastnosti světla a vlnové vlastnosti částic. Planckova kvantová hypotéza, foton, fotoelektrický jev. De Brogliova hypotéza.

16. Formalizmus kvantové teorie
Postuláty kvantové mechaniky. Vlnová funkce. Lineární a hermitovské operátory. Reprezentace měřitelných veličin. Kvantování fyzikálních veličin. Časová a nečasová Schrödingerova rovnice. Relace neurčitosti. Integrály pohybu.

17. Aplikace kvantové mechaniky
Volná částice. Částice v potenciálové jámě. Tunelový jev. Lineární harmonický oscilátor. Atom vodíku.

18. Jaderné záření
Interakce jaderného záření s prostředím a metody jeho detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření.

19. Atomové jádro
Základní vlastnosti a charakteristiky atomového jádra. Vazbové síly, vazbová energie jader. Radioaktivita. Jaderné reakce.

20. Subjaderná fyzika
Základní skupiny částic a interakcí mezi nimi. Antičástice. Zákony zachování v mikrosvětě.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.