728. IS/IT Division

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Fax: +420 95155 1292
E-mail: netadm@karlov.mff.cuni.cz

People

Rooms

Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
ground floor:
F 010
3rd floor:
F 307
Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
1st basement:
M -125, M -145, M -152, M -153, M -154, M -164, M -165, M -166, M -167, M -169