Ing. Josef Hruška, Ph.D.

Department
IS/IT Division
Phone
+420 95155 1557
E-mail
hruska@karlov.mff.cuni.cz
Room / building
M -166, 1st basement, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2