Jan Tomek

Department
IS/IT Division
Phone
+420 95155 1443
E-mail
Jan.Tomek@matfyz.cuni.cz
Room / building
M -169, 1st basement, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
 

Charles University, Faculty of Mathematics and Physics
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, Czech Republic
VAT ID: CZ00216208

HR Award at Charles University

4EU+ Alliance