Jan Tomek

Department
IS/IT Division
Phone
+420 95155 1443
E-mail
Jan.Tomek@mff.cuni.cz
Room / building
M -169, 1st basement, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2