Neplatí od 31. 12. 2012, viz Směrnice děkana č. 7/2012.

Směrnice děkana č. 1/2006

o doplňkových (režijních) nákladech, odpisech a povinných zákonných odvodech

V Praze dne 10. února 2006

Vzhledem k tomu, že neustále roste podíl účelového financování formou grantů a projektů na celkovém finančním zabezpečení vědeckých a rozvojových aktivit fakulty a vzhledem k tomu, že tento trend bude v budoucnu posilován, stanovuji touto směrnicí pro všechny zaměstnance fakulty následující závazná pravidla pro plánování a užívání doplňkových (režijních) nákladů (dále jen režie), odpisů a povinných zákonných odvodů v grantech a projektech:

 1. Režie
  1. Pracovníci fakulty (bez ohledu na to, zda jsou hlavními řešiteli, nebo spoluřešiteli projektu) budou plánovat režii v maximální výši, jakou příslušný poskytovatel (grantová agentura) připouští. (Viz Příloha 1.)
  2. Finančními prostředky z režie z udělených grantů disponuje proděkan sekce.
 2. Náklady na odpisy investičního majetku
  1. Ve všech projektech, ve kterých to poskytovatel finanční podpory připouští, budou pracovníci fakulty plánovat krytí nákladů na odpisy investičního majetku, používaného pro řešení projektu.
  2. Výši plánovaného krytí stanoví hospodářské oddělení fakulty jako sumu ročních odpisů jednotlivých investičních zařízení vážených předpokládaným procentem využití zařízení pro řešení projektu.
 3. Příspěvek do sociálního fondu
  1. Příspěvek do sociálního fondu, zřízeného na základě novely zákona o vysokých školách č. 342/2005 Sb., budou pracovníci plánovat ve výši 2 % z mzdových prostředků.
  2. Příspěvek bude odváděn do sociálního fondu při každé výplatě mzdových prostředků z příslušného podúčtu.
 4. V případě převodu mzdových prostředků mezi účty budou zároveň převáděny prostředky na zdravotní a sociální pojištění (35 % z mzdových prostředků) i příspěvek do sociálního fondu (2 % z mzdových prostředků).
 5. Krytí režie vzniklé při práci na úkolech v doplňkové činnosti se řídí směrnicí o doplňkové činnosti.
 6. V případě individuálních zakázek, formulovaných poskytovatelem finančních prostředků, budou pracovníci fakulty plánovat režii ve výši 20 % z celého objemu neinvestičních prostředků a náklady na krytí odpisů investičního majetku ve shodě s bodem 2. Prostředky na krytí režie bude disponovat příslušná sekce. Příspěvek do sociálního fondu se řídí bodem 3. této směrnice.
 7. Přechodná a závěrečná ustanovení
  Touto směrnicí se ruší platnost Příkazu děkana č. 3/1996.
  Tato směrnice nabývá účinnosti dne 10. února 2006.

Kontrolu plnění této směrnice navrhovateli a spolunavrhovateli grantů a projektů z MFF vykonává v bodech:
1.a., 2.a., 3.a. ................ oddělení pro vědu a zahraniční styky (OVZS)
1.b., 2.b., 6. ................... hospodářské oddělení (HOSP)
3.b., 4. ........................... mzdová účtárna (MZD).

Navrhovatel: RNDr. Petr Karas, tajemník fakulty

Schválil: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., děkan fakulty

Příloha 1

Výše režie u současných nejběžnějších poskytovatelů:

GAČR: pracovníci fakulty plánují režii ve výši 20 % z částky požadované od GAČR na veškeré neinvestiční náklady a výdaje plánované pro řešení projektu na MFF

Projekty výzkumu a vývoje MŠMT (COST, INGO, EUPRO, EUREKA, KONTAKT, výzkumná centra, případně další): pracovníci fakulty plánují režii ve výši 20 % z neinvestičních nákladů požadovaných od poskytovatele pro řešení projektu na MFF (Doporučené znění zdůvodnění: Výše doplňkových (režijních) nákladů, které vzniknou v přímé souvislosti s řešením projektu, je odvozena z nákladů na provoz MFF zahrnující cenu spotřebované energie, oprav, údržby, administrativních nákladů, nákladů na pomocný personál, provoz knihovny, telekomunikační poplatky atd. Tyto náklady v běžném roce představují pro fakultu částku přesahující pětinu celkového rozpočtu fakulty.)

GAAV: 15 % z věcných prostředků plánovaných pro řešení projektu na MFF

GAUK: poskytovatel plánování režie nepřipouští

FRVŠ: poskytovatel plánování režie nepřipouští

Rozvojové projekty MŠMT: poskytovatel plánování režie nepřipouští K návrhům projektů požadovaných od dalších poskytovatelů se přikládá Formulář pro předkládání projektů (viz Příloha 2).

K návrhům projektů požadovaných od dalších poskytovatelů se přikládá Formulář pro předkládání projektů (viz Příloha 2).