Jak zpracovat protokoly o státních zkouškách?

Tuto agendu v SIS zajišťuje modul Státní závěrečné zkoušky - protokoly.

Po vstupu do modulu se zobrazují v horním zeleném řádku tři položky menu: 1. Vyhledávání studentů (umožňuje filtrování studentů), 2. Proklik do modulu komise (není nutné používat), 3. Nastavení (výběr akademického roku, automaticky je nastaven aktuální rok).

V základním zobrazení se zobrazí filtr pro vyhledání termínu, pro který se budou protokoly zpracovávat (letní, podzimní, zimní, popř. doktorandi). Klíčový je výběr některé komise, jejímž jste členem. Jde o subkomise na konkrétní dny.

Obr. 1 U vyhledaných záznamů se v první fázi zobrazují vlevo ikony pro náhled detailu protokolu (1), editaci protokolu (2), posléze pro zobrazení konceptu (3). Pokud není komise ještě uzamčena nebo student nesplnil podmínky pro konání části státní zkoušky, nebo už byl vygenrován protokol, tak se místo ikony pro editaci zobrazuje informační ikona (5), po najetí kurzorem se zobrazí text s vysvětlením, proč editace protokolu není možná. Uložený protokol lze zobrazit pomocí ikony (4), vygenerované pdf (6).

Dále se zobrazují informace o studentovi, kolik má zapsaných částí státních zkoušek a kolik jich už vykonal (7), výsledek zkoušky (8) a výsledek kontroly, zda jsou splněny všechny řásti zkoušky (9) a tudíž se jedná o absolventa, kterému je třeba vyplnit celkový výsledek státní zkoušky (viz Obr. 4).

 

Obr. 2 Dialog pro editaci protokolu obsahuje pole pro zápis průběhu, kde jsou předvyplněny případné okruhy státní zkoušky, pokud se pro obor používají. Dále je tlačítko, pomocí něhož předseda komise zapíše výsledek zkoušky. V dalším poli se eviduje účast členů komise (kdo byl přítomen či omluven). Pokud je u komise více předsedů, tak se musí vybrat, který z nich v danou chvíli skutečně předsedal, u ostatních se označí, že v danou chvíli byli členy.

Protokol je vždy možné uložit jako koncept. Po vyplnění průběhu, výsledku a prezence, je možné protokol uložit, což umožňuje kontrolu a další úpravy, nebo definitivně vygenerovat jako pdf (Tlačítko Ulož a vygeneruj pdf). Při této akci dojde u obhajob prací k propsání protokolu k práci (=zápis o průběhu obhajoby).

 

Obr. 3 Vygenerované protokoly lze vytisknout pomocí akční nabídky pod seznamem studentů, je potřeba zatržítkem na řádcích zcela vlevo vybrat případy pro tisk (popř. vybrat vše tlačítkem v záhlaví sloupce).

Kromě tisku lze vyvolat kontrolu splnění všech částí státních zkoušek.

 

Obr. 4 Pokud jsou splněny všechny části státní zkoušky, tak kontrola hlásí výsledek OK a ve sloupci Schválený celkový výsledek je ikona pro editaci celkového výsledku. Po zadání je výsledek zobrazen u ikony a je možno jej po kliknutí změnit.

 

Obr. 5 V dialogu pro celkový výsledek se zobrazují výsledky dílčích částí státních zkoušek.

Celkový výsledek SZZk se zadává jen v případě, že student uspěl u všech částí státní zkoušky. V případě, kdy je např. úspěšná obhajoba a neúspěšná ústní zkouška, tak se celkový výsledek nevyplňuje.

Komise určuje celkový výsledek SZZk, nikoli celkový výsledek studia (tj. nerozhoduje o tom, zda prospěl s vyznamenáním).

Tisk poslední strany - tj. celkového výsledku státní zkoušky má smysl jen pokud je celkový výsledek vyplněn. Opět tak lze učinit v akci pro tisk pdf. Tisk dílčích protokolů a celkového výsledku lze vyvolat najednou.

Protokoly je třeba podepsat a předat na studijní oddělení

O konání každé z částí SZZ se vyhotoví samostatný protokol. Pokud tatáž komise zkouší studenta z více částí (týká se bakalářského programu Informatika), tak její členové nemusí podepisovat každý protokol zvlášť, jelikož lze protokoly sdružit tak, aby se členové komise podepsali pouze jednou. Sdružování probíhá automaticky v SISu, kdy SIS vyhodnotí složení komisí a v případě shody v členech protokoly sdruží. K detailnímu nastavení slouží konfigurační parametr sloucit_ustni. Nicméně stále se pro každou část SZZ vyplňuje zvlášť její průběh a výsledek (to ani moc dobře sloučit nelze). Sdružení protokolů je tedy záležitostí tisku. Pro finální protokol jsou hlídány podstatné náležitosti, takže musí být vybrán právě 1 předseda, alespoň 2 členové a být vyplněn průběh zkoušky a známka, jinak jej nejde uložit.


Petr Jedelský
10. října 2018