Komise

Požadavky ke státní rigorózní zkoušce

Širší základ
Klasická mechanika (mechanika soustav hmotných bodu, kinematika a dynamika tuhého tělesa), základy termodynamiky a statistické fyziky (hlavní věty termodynamiky, stavová rovnice, statistická rozdělení), elektromagnetismus (Maxwellovy rovnice a jejich základní důsledky, elektromagnetické vlny, interference a Braggova rovnice), základní principy speciální teorie relativity (Lorentzova transformace, relativistická invariance Maxwellových rovnic, ekvivalence hmotnosti a energie).
Pokročilé partie oboru
 1. Povinná část (uchazeč je zkoušen ze všech témat).
  Kvantová teorie
  • kvantová mechanika (základní pojmy kvantové mechaniky, diskrétní a spojité spektrum fyzikálních veličin, vázané stavy, přibližné metody v kvantové mechanice, kvantování a skládání impulsu, rozptyl v kvantové mechanice, Bornova aproximace, účinný průřez, nestacionární problémy v kvantové mechanice – absorpce a emise záření, spin, systémy identických částic, relativistická kvantová mechanika)
  • kvantová teorie pole (kvantování polí, kvantování interagujících polí, S- matice, povrchová teorie, Feymanovy diagramy, účinný průřez, procesy v kvantové elektrodynamice v nejnižším řádu)
  Fyzika jádra a jaderných reakcí
  modely jaderné struktury, mechanismy jaderných reakcí a přeměn.
  Subjaderná fyzika
  základní ideje standardního modelu, klasifikace částic, základy kvantové chromodynamiky.
  Základy meřících metod
  metody detekce jaderného záření, detektory částic, spektrometrie.
 2. Volitelná část (doktorand je zkoušen alespoň ze dvou předmětů).
  Experimentální metody jaderné fyziky
  průchod částic a záření prostředím, detekce částic a záření, urychlovače, zpracování dat.
  Teorie jaderné struktury
  popis různých stupňů volnosti fermionového mikrosystému, algebraické přístupy k popisu struktury jádra.
  Teorie jaderných reakcí
  teoretický popis přímých jaderných reakcí a reakcí pres složené jádro, popis štěpení jader.
  Užitá jaderná fyzika
  jaderné analytické metody, dozimetrie jaderného záření, biologické účinky jaderného záření, fyzika reaktoru.

Doporučená literatura

[1]Beiser A.: Perpectives of Modern Physics. McGraw-Hill, London 1971.
[2]Casten R. F.: Nuclear Structure from a Simple Perspective. Oxford Univ. Press, Oxford 1990.
[3]Griffiths D.: Introduction to Elementary Particles. Wiley, 1987.
[4]Hodgson P. E.: Nuclear Reactions and Nuclear Structure. Oxford Univ. Press, Oxford 1971.
[5]Leo W.R.: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments. Springer, Berlin 1992.
[6]Messiah A.: Quantum Mechanics II. North Holland, Amsterdam 1969.
[7]Ring P., Schmuck P.: The Nuclear Many-Body Problem. Springer, Berlin 1980.
[8]Ryder L. H.: Quantum Field Theory. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1985