Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Teoretická fyzika

Garantující pracoviště: Ústav teoretické fyziky
Oborový garant: doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc.

Charakteristika studijního oboru:
Pojem teoretická fyzika znamená spíše přístup k vědeckému zkoumání, než specifickou oblast fyziky. Jako studijní obor seznamuje studenty hlouběji s matematickými metodami a základními pilíři moderní fyziky, teorií relativity a kvantovou teorií a jejich základními aplikacemi v astrofyzice a kosmologii, atomové fyzice a fyzice kondenzovaného stavu. Podle zaměření diplomové práce se pak studenti seznamují s teoretickým zázemím dalších oblastí fyziky, jako je fyzika plazmatu, chemická fyzika, jaderná a subjaderná fyzika, mechanika kontinua atd.

Profil absolventa studijního oboru a cíle studia:
Absolvent má ucelený přehled o základních oborech fyziky a pokročilé znalosti stěžejních směrů teoretické fyziky, především statistické fyziky, obecné teorie relativity, kvantové teorie a teorie kondenzovaného stavu. Podle výběru ze široké nabídky povinně volitelných předmětů se dále profiluje v některých ze speciálnějších oblastí, jako například ve fyzice plazmatu, v astrofyzice a kosmologii, v atomové a molekulové fyzice, fyzice mnohočásticových systémů či fyzice vysokých energií. Vedle toho má přehled o matematických a numerických metodách obecnější platnosti, které umí použít při řešení složitých problémů v moderní fyzice i jinde. Absolvent je schopen pracovat s literaturou, prezentovat své výsledky a odborně komunikovat, a to i v anglickém jazyce. Cílem studia je spolehlivá znalost pokročilých partií teoretické fyziky a matematiky, která absolventa kvalifikuje pro vlastní vědeckou práci v oboru, ale kterou může využít i v jiných oblastech při analýze a modelování přírodních, technologických i společenských procesů.

Doporučený průběh studia

Předpokladem úspěšného magisterského studia tohoto oboru je získání základních znalostí na úrovni následujících předmětů:

kódPředmětKredityZSLS
NTMF043Termodynamika a statistická fyzika I173/2 Z+Zk
NTMF066Kvantová mechanika I294/2 Z+Zk
NTMF067Kvantová mechanika II394/2 Z+Zk
NTMF111Obecná teorie relativity 43/0 Zk

1 Ve studijních plánech bakalářského oboru Obecná fyzika jde o povinný předmět.

2 Místo této přednášky lze zapsat NJSF094 (Kvantová mechanika I).

3 Místo této přednášky lze zapsat NJSF095 (Kvantová mechanika II).

Tyto předměty se obvykle zapisují ve třetím roce bakalářského studia programu Fyzika jako povinně volitelné. Pokud posluchač tyto nebo jim ekvivalentní předměty neabsolvoval, měl by si je ve vlastním zájmu zapsat jako volitelné v prvním roce navazujícího magisterského studia. Obsah uvedených předmětů je součástí společných požadavků státní závěrečné zkoušky.

1. rok magisterského studia

kódPředmětKredityZSLS
NTMF037Relativistická fyzika I 94/2 Z+Zk
NJSF068Kvantová teorie pole I194/2 Z+Zk
NTMF020Základy teorie plazmatu 32/0 Zk
NTMF057Počítačové metody v teoretické fyzice I 52/1 Z+Zk
NTMF044Termodynamika a statistická fyzika II 73/2 Z+Zk
NFPL108Teorie kondenzovaného stavu I 32/0 Zk
NSZZ023Diplomová práce I 60/4 Z

1 Místo této přednášky lze zapsat NJSF145 (Kvantová teorie pole I).

2. rok magisterského studia

kódPředmětKredityZSLS
NSZZ024Diplomová práce II 90/6 Z
NSZZ025Diplomová práce III 150/10 Z

Povinně volitelné předměty

kódPředmětKredityZSLS
Matematické metody
NMAF006Vybrané partie z matematiky pro fyziky 32/0 Zk
NTMF059Geometrické metody teoretické fyziky I 62/2 Z+Zk
NTMF060Geometrické metody teoretické fyziky II 43/0 Zk
NTMF061Teorie grup a její aplikace ve fyzice 62/2 Z+Zk
NTMF064Symetrie rovnic matematické fyziky a zákony zachování 32/0 Zk
NMAF037Pokročilá lineární algebra pro fyziky 32/0 Zk
NMAF038Pokročilé partie z teorie grup pro fyziky 32/0 Zk
Relativistická fyzika a astrofyzika
NTMF038Relativistická fyzika II 94/2 Z+Zk
NTMF088Přesné prostoročasy132/0 Zk
NTMF089Gravitační vlny I132/0 Zk
NTMF099Gravitační vlny II132/0 Zk
NTMF090Astrophysics of gravitational wave sources132/0 Zk
NTMF091Black hole thermodynamics: classical and quantum132/0 Zk
NTMF222Teoretická kosmologie I132/0 Zk
NTMF333Teoretická kosmologie II132/0 Zk
NTMF063Vybrané partie obecné relativity I132/0 Zk
NTMF073Vybrané partie obecné relativity II132/0 Zk
NTMF065Úvod do kvantové teorie pole na křivém pozadí142/1 Zk
Pokročilá kvantová mechanika
NTMF036Interpretace kvantové mechaniky142/1 Zk
NTMF030Kvantová teorie rozptylu 63/1 Z+Zk
NTMF130Teorie srážek atomů a molekul 63/1 Z+Zk
NTMF025Vybrané kapitoly z matematické fyziky 32/0 Zk
Kvantová teorie pole
NJSF069Kvantová teorie pole II294/2 Z+Zk
NJSF082Vybrané partie teorie kvantovaných polí I 43/0 Zk
NJSF083Vybrané partie teorie kvantovaných polí II 43/0 Zk
NTMF022Teorie kalibračních polí 43/0 Zk
NJSF085Základy teorie elektroslabých interakcí 62/2 Z+Zk
Moderní metody statistické fyziky
NTMF031Statistická fyzika kvantových mnohočásticových systémů I132/0 Zk
NTMF032Statistická fyzika kvantových mnohočásticových systémů II132/0 Zk
NTMF035Renormalizační teorie fázových přechodů132/0 Zk
NTMF071Fyzika komplexních systémů 32/0 Zk
Teorie kondenzovaných soustav mimo rovnováhu
NFPL109Teorie kondenzovaného stavu II 32/0 Zk
NTMF062Vybrané kapitoly z nerovnovážné statistické fyziky I 32/0 Zk
NTMF068Vybrané kapitoly z nerovnovážné statistické fyziky II 32/0 Zk
Teorie plazmatu a záření
NTMF028Teorie kosmického plazmatu 32/0 Zk
NTMF120Teorie vysokoteplotního plazmatu 32/0 Zk
NTMF070Zářivé procesy v astrofyzice132/0 Zk
NTMF014Klasická teorie záření 32/0 Zk
Počítačová fyzika
NTMF058Počítačové metody v teoretické fyzice II 52/1 Z+Zk
NTMF021Simulace ve fyzice mnoha částic 63/1 Z+Zk
NTMF024Pokročilé simulace ve fyzice mnoha částic 32/0 Zk
Další povinně volitelné předměty
NTMF027Pravděpodobnost a matematika fázových přechodů I 32/0 Zk
NTMF047Pravděpodobnost a matematika fázových přechodů II 32/0 Zk

1 Tyto předměty se přednášejí ve dvouletém intervalu.

2 Místo této přednášky lze zapsat NJSF146 (Kvantová teorie pole II).

Doporučené volitelné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NTMF008Seminář ústavu teoretické fyziky 30/2 Z0/2 Z
NTMF006Relativistický seminář 30/2 Z0/2 Z
NTMF045Seminář atomové fyziky 30/2 Z0/2 Z
NTMF101New developments in astrophysics and theoretical physics 20/1 Z0/1 Z
NTMF100Odborné soustředění ÚTF 20/1 Z

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

získání alespoň 120 kreditů
splnění všech povinných předmětů zvoleného oboru
splnění povinně volitelných předmětů zvoleného oboru v rozsahu alespoň 36 kreditů
odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu

Předmět lze splnit jeho úspěšným absolvováním či uznáním z předchozího studia.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

A. Společné požadavky

1. Relativistická fyzika
Výchozí principy speciální a obecné teorie relativity. Prostoročas, čtyřrozměrný formalismus, transformace souřadnic. Paralelní přenos a rovnice geodetiky, metrika a afinní konexe, kovariantní derivace. Posun frekvence v gravitačním poli. Křivost prostoročasu. Tenzor energie a hybnosti, zákony zachování a pohybové rovnice. Einsteinovy rovnice gravitačního pole. Schwarzschildovo řešení Einsteinových rovnic. Homogenní a izotropní kosmologické modely.

2. Kvantová fyzika
Popis stavu a pozorovatelných v kvantové teorii. Unitární časový vývoj. Kvantová teorie momentu hybnosti. Základy teorie skládání momentů hybnosti. Systémy několika nerozlišitelných částic. Stacionární poruchová teorie. Ritzův variační princip. Časově závislá poruchová teorie. Částice ve sféricky symetrickém poli. Rovnice relativistické kvantové mechaniky pro částice se spinem 0, 1/2 a 1. Diracova rovnice pro částici v elektromagnetickém poli. Kvantování volných polí a jejich částicová interpretace. Interakce polí: příklady interakčních lagrangiánů. S-matice a jednoduché Feynmanovy diagramy. Výpočet pravděpodobnosti rozpadu a účinného průřezu reakce.

3. Statistická fyzika
Statistický popis termodynamiky. Základní statistické soubory. Fluktuace termodynamických veličin. Kvantová statistická mechanika. Ideální Boseho-Einsteinův plyn hmotných částic. Plyn nehmotných bosonů. Degenerovaný elektronový plyn. Základy teorie neideálních plynů. Základy nerovnovážné statistické fyziky.

4. Fyzika plazmatu a pevných látek
Základní pojmy teorie plazmatu. Drifty plazmatu v elektrickém a magnetickém poli. Kinetická teorie plazmatu, Landauův útlum. Srážkový člen a relaxace. Magnetohydrodynamický popis plazmatu. Pevná látka jako kvantově mechanický problém mnoha částic. Harmonické přiblížení pohybu atomů. Difrakce na mřížce. Elektronová pásová struktura. Termodynamické vlastnosti krystalů.

5. Počítačová fyzika
Reprezentace reálných čísel na počítači, zaokrouhlovací chyba. Stabilita algoritmu a podmíněnost úlohy. Aproximace a interpolace funkcí. Numerická derivace funkcí, konečné diference. Numerická integrace funkcí. Řešení nelineárních rovnic. Řešení soustav lineárních rovnic. Základní metody integrace obyčejných diferenciálních rovnic.

B. Užší zaměření

Student si volí dva z následujících osmi tematických okruhů.

1. Matematické metody
Základy teorie míry. Banachovy a Hilbertovy prostory, lineární operátory a funkcionály. Rovnice matematické fyziky a jejich základní vlastnosti, speciální funkce. Definice distribuce a základní operace s distribucemi. Fourierova transformace funkcí a distribucí. Diferencovatelné variety a jejich tečné prostory, vnější kalkulus. Riemannova geometrie a kovariantní derivace. Vektorové bandly. Lieovy grupy a Lieovy algebry. Základy teorie reprezentací grup. Reprezentace grup SO(3) a SU(2).

2. Relativistická fyzika a astrofyzika
Lieova derivace a Killingovy vektory, tenzorové hustoty. Schwarzschildova a Reissnerova-Nordströmova metrika. Kerrova a Kerrova-Newmanova metrika. Gravitační kolaps a černé díry. Relativistické modely hvězd. Linearizovaná teorie gravitace a rovinné gravitační vlny. Lagrangeovský formalismus v obecné relativitě, zákony zachování. Hamiltonovský formalismus v obecné relativitě, počáteční problém. Prostory konstantní křivosti. Globální struktura FLRW modelů. Časupodobné a nulové kongruence. Metody algebraické klasifikace.

3. Pokročilá kvantová mechanika
Základy kvantové teorie rozptylu částice na vnějším potenciálu. Rozptyl na sféricky symetrickém potenciálu a analytické vlastnosti rozptylových veličin. Základy mnohokanálové teorie rozptylu. Přibližné metody pro vícečásticové systémy. Struktura atomů a molekul. Přibližné metody teorie rozptylu a jejich aplikace. Dekoherence a efektivní redukce. Kvantová mechanika a teorie skrytých proměnných. Feynmanovská formulace kvantové mechaniky. Interpretace kvantové mechaniky.

4. Kvantová teorie pole
Propagátor kvantovaného pole. Kovariantní kvantování elektromagnetického pole. Systematika Dysonova rozvoje S-matice v interakční reprezentaci. Procesy 2. řádu v kvantové elektrodynamice. Diagramy s uzavřenou smyčkou vnitřních linií: ultrafialové divergence a jejich regularizace. Index divergence jednočásticově ireducibilního diagramu. Techniky praktického výpočtu jednosmyčkových Feynmanových diagramů. Příklady spočitatelných diagramů bez ultrafialových divergencí. Základní techniky renormalizace. Typy renormalizačních kontrčlenů v kvantové elektrodynamice.

5. Moderní metody statistické fyziky
Spojité fázové přechody – teorie středního pole. Mřížkové systémy – modely kritického chování. Škálovací hypotéza a univerzalita. Nerelativistická poruchová teorie interagujících fermionů. Obecné vlastnosti Greenových funkcí. Landauova teorie Fermiho kapaliny. Teorie supravodivosti. Neuspořádané systémy. Teorie lineární odezvy.

6. Teorie kondenzovaných soustav mimo rovnováhu
Termalizace statistických rozdělení. Dynamika v přiblížení středního pole. Redukovaná matice hustoty a Wignerova distribuční funkce. Dvoučasové korelační funkce. Diagramatické rozvoje mimo rovnováhu. Kinetické procesy a rovnice. Charakteristické vlastnosti nerovnovážných dějů.

7. Teorie plazmatu a záření
Vysokoteplotní a termonukleární plazma. Magnetohydrodynamická rovnováha. Magnetohydrodynamická stabilita. Principy udržení plazmatu. Transport v plazmatu. Zářivé procesy. Zářivá (magneto)hydrodynamika. Obecně-relativistická kinetická teorie. Numerické modelování plazmatu.

8. Počítačová fyzika
Faktorizace matic a jejich využití v numerické lineární algebře. Iterační metody numerické lineární algebry. Integrace obyčejných diferenciálních rovnic. Metoda konečných diferencí pro parciální diferenciální rovnice. Metoda konečných prvků pro okrajové úlohy. Diskrétní Fourierova transformace a její využití. Základy metody Monte Carlo. Základy metody molekulární dynamiky. Základy kvantových simulací.