OP VVV: Přehled projektů v PO2

 

Výzva č. 02_16_015 - ESF výzva pro vysoké školy

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance na trhu práce
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Realizace: 1. 6. 2017 – 31.12. 2022
Kontaktní osoba: RNDr. Helena Nyklová, Pravoslava Havelková, DiS., administrátorky projektu

Cílem celouniverzitního projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich relevance pro trh práce. MFF je řešitelem dvou dílčích projektů: Modernizace výuky na MFFPosílení internacionalizace výuky na MFF, kde jsou hlavními cíli rozšíření a modernizace experimentální složky výuky Fyziky (včetně modernizace a reakreditace bakalářského studijního oboru Fyzika), úpravy výuky vývoje počítačových her, větší zapojení odborníků z praxe do výuky pro reflexi potřeb trhu práce, a to z hlediska odborného i z hlediska nároků na „soft-skills“ absolventů, a posílení internacionalizace výuky díky zvýšení počtu zahraničních studentů i zaměstnanců pomocí realizace asistenčních služeb pro zahraniční studenty i zaměstnance a zavedení motivačních nástrojů.

Dále je MFF koordinátorem celouniverzitního dílčího projektu Hostující profesoři, jehož cílem je vytvořit a pilotně testovat systém v podobě semestrálních nebo dvousemestrálních pobytů významných zahraničních pracovníků na UK. Tyto pobyty budou naplněny pedagogickou činností (kurzovní přednášky z oblastí, které podstatně doplňují a rozšiřují existující obory na UK, nebo uvádějí potřebné nové). Pilotní testování bude zahrnovat 21 semestrálních pobytů hostujících profesorů na různých fakultách UK.

 

Výzva č. 02_16_016 - ERDF výzva pro vysoké školy

Vybavení laboratoří pro experimentální složku výuky fyziky (LABFYZ)
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002371

Příjemce: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta)
Realizace: 1. 7. 2017 – 28. 2. 2020
Kontaktní osoba: Bc. Šárka Sedláčková, projektová manažerka

Předmětem projektu je vybavení laboratoří na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy pro experimentální složku výuky fyziky. Pořizované laboratorní vybavení je určeno zejména pro přípravu, přímou detekci a studium moderních materiálů v oblasti nanotechnologií, biomedicínských aplikací a technologií materiálů, které jsou dnes jednou z priorit evropského výzkumu, a fyziky a technologie povrchů se zaměřením na aplikace.

Vybavení poslucháren MFF UK (POSMAT)
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002372

Příjemce: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta)
Realizace: 1. 8. 2017 – 31. 3. 2020
Kontaktní osoba: Bc. Šárka Sedláčková, projektová manažerka

Projekt sleduje snahu neustálé inovace výuky fyziky, matematiky a informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK, která je nutná pro udržení vysoké kvality vzdělávání. Inovace výuky znamená mimo jiné i inovaci vybavení poslucháren moderní audiovizuální technikou, včetně kamerového systému pro nahrávání přednášek. Inovace vybavení poslucháren pro výuku fyziky, matematiky a informatiky je pak předmětem předkládaného projektu.

 

Výzva č. 02_16_018 - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

Modernizace oboru Matematická lingvistika (LangTech)
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373

Příjemce: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta)
Realizace: 1. 1. 2017 – 30. 9. 2022
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hamrlová, Ph.D., projektová manažerka

Projekt má za cíl upravit doktorský studijní obor Matematická lingvistika (vyučovaný na ÚFAL MFF UK) tak, aby nabízel dvě specializace: tradiční formálně lingvistickou a komputační. Počítačové zpracování přirozeného jazyka prošlo v posledním desetiletí výraznými změnami, mj. v oblastech hlubokého strojového učení, zpracování velkých dat a přenositelnosti modelů napříč jazyky. Komputační specializace by nově nabízela ovládnutí těchto nejmodernějších matematických a výpočetních aspektů.

Doktorská škola pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC (Math-In-HPC.EDU)
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002713

Příjemce: VŠB-TU Ostrava
Partner: Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta), Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Realizace: 1. 9. 2017 – 31. 10. 2022
Kontaktní osoba: Hana Orosová, projektová manažerka

Hlavním cílem projektu je ustavení Doktorské školy pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC integrující doktorská studia Univerzity Karlovy (Matematicko-fyzikální fakulta), Akademie věd ČR (Matematický ústav) a VŠB-TUO a navazující na jejich širší spolupráci v oblasti výzkumné. Součástí projektu je modernizace a internacionalizace jednoho z doktorských programů školy (Výpočetní vědy, VŠB-TUO) a vytvoření nových programů double degree.

 

Výzva č. 02_16_027 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy (MMVP UK)
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

Realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Kontaktní osoba: RNDr. Helena Nyklová, administrátorka projektu

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově podporou mezinárodní mobility výzkumných pracovníků. Matematicko-fyzikální fakultě projekt umožňuje roční pobyt pro třináct vědeckých pracovníků – post-doků ze zahraničí. Vědci jsou vybíráni na jednotlivé sekce v otevřených výběrových řízeních.

 

Výzva č. 02_17_044 - Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - VRR (Nábyteček)
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562

Realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Kontaktní osoba: RNDr. Helena Nyklová, administrátorka projektu

Projekt řeší nedostatečnou infrastrukturní vybavenost související s rozvojem jednotlivých studijních oborů v oblasti odborně obsahové, reagující na potřeby trhu práce, i v oblasti vybavenosti jednotlivých fakult a dalších součástí UK potřebnými výukovými pomůckami, přístroji, nábytkem, IT a AV technikou či materiálem. V rámci MFF je cílem projektu modernizovat počítačovou síť pro studenty tak, aby odpovídala současným požadavkům na kapacitu a připojení, vybavit speciální laboratoř pro rychle se rozvíjející obory využívající umělou inteligenci a multimediální technologie a obnovit vybavení posluchárny K1, přípravny fyzikálních pokusů posluchárny F1 a vybraných počítačových laboratoří.

 

Výzva č. 02_17_050 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF

Zlepšení internacionalizace v oblasti výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově, prostřednictvím podpory kvalitních projektů MSCA-IF
CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008466

Realizace: 1. 9. 2018 – 30. 11. 2021
Kontaktní osoba: RNDr. Helena Nyklová, administrátorka projektu

Cílem projektu je umožnit zrealizovat Evropskou komisí schválené kvalitní projekty, které z důvodu nedostatečných prostředků nemohly být podpořeny přímo v programu MSCA-IF. Dva zaměstnanci MFF jsou díky projektu na dvouroční stáži v Rakousku a řady vědců MFF rozšířil odborník přicházející z Francie.

Mobilita pracovníků UK MSCA-IF II
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010462

Realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Kontaktní osoba: RNDr. Helena Nyklová, administrátorka projektu

Cílem projektu je umožnit zrealizovat Evropskou komisí schválené kvalitní projekty, které z důvodu nedostatečných prostředků nemohly být podpořeny přímo v programu MSCA-IF. Díky druhému kolu této výzvy je na MFF zaměstnán český fyzik, který působil několik let v zahraničí.

 

Výzva č. 02_18_053 - Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976

Realizace: 1. 12. 2019 – 31. 12. 2022
Kontaktní osoba: RNDr. Helena Nyklová, administrátorka projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje na UK podporou mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků. Prostřednictvím mobilit dojde k posílení profesního růstu těchto pracovníků a zároveň k rozvoji UK v oblasti lidských zdrojů. Matematicko-fyzikální fakultě projekt umožňuje roční pobyt pro jedenáct vědeckých pracovníků – post-doků ze zahraničí. Vědci jsou vybíráni na jednotlivé sekce v otevřených výběrových řízeních.

 

Výzva č. 02_18_070 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II

Mobilita pracovníků UK MSCA-IF II
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010462

Realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Kontaktní osoba: RNDr. Helena Nyklová, administrátorka projektu

Cílem projektu je umožnit zrealizovat Evropskou komisí schválené kvalitní projekty, které z důvodu nedostatečných prostředků nemohly být podpořeny přímo v programu MSCA-IF. Díky druhému kolu této výzvy je na MFF zaměstnán český fyzik, který působil několik let v zahraničí.

 

Výzva č. 02_19_073 – Zvyšování kvality interních grantových schemat na VŠ

Grantová schémata na UK (Igráček)
CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935

Interní grantový program Start

Realizace: 1. 1. 2020 – 30. 4. 2023
Kontaktní osoba: Ing. Petr Bažant, CSc., MBA, projektový manažer

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem (doktorské studium) prostřednictvím rozvoje systému studentské grantové soutěže na UK. V rámci projektu dojde ke zpracování a pilotní implementaci opatření směřujících ke zvýšení kvality schémat studentské grantové soutěže na UK v rovině institucionální, hodnocení a kontroly studentských grantů, internacionalizace a podpory studentů v doktorském typu studijních programů.

Cílem interního grantového programu Start je podpořit internacionalizaci, mobility, interdisciplinaritu výzkumu, rozvoj odborných jazykových kompetencí řešitelů a dovednosti studentů doktorského studia v oblastech praktického uplatnění soft skills.

 

Výzva č. 02_19_074 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III

Mobilita pracovníků UK MSCA-IF III
CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0016231

Realizace: 1. 3. 2020 – 30. 9. 2022
Kontaktní osoba: RNDr. Helena Nyklová, administrátorka projektu

Cílem projektu je umožnit zrealizovat Evropskou komisí schválené kvalitní projekty, které z důvodu nedostatečných prostředků nemohly být podpořeny přímo v programu MSCA-IF. Díky třetímu kolu této výzvy je další zaměstnanec MFF na dvouroční stáži v Rakousku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.